Forskrift om bevaringssone for hummer, Lindesnes kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2014-07-15-1012
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse01.10.2014 - 30.09.2019
Sist endret
Endrer
Gjelder forLindesnes kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§22
Kunngjort31.07.2014   kl. 16.10
KorttittelForskrift om bevaringssone for hummer, Lindesnes

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 15. juli 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 22.

§ 1.Kleppeskjær bevaringssone

Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg i sjøområdet innenfor rette linjer mellom følgende posisjoner

1.N 58° 00,826′ Ø 7° 07,710′
2.N 58° 00,826′ Ø 7° 08,756′
3.N 58° 00,151′ Ø 7° 08,756′
4.N 58° 00,151′ Ø 7° 07,710′.

I kraft 1 okt 2014.

§ 2.Straff og inndragning

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) kapittel 11 og 12. Inndragning kan skje i henhold til samme lovs § 65.

I kraft 1 okt 2014.

§ 3.Ikrafttredelse og opphevelse

Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 2014 og gjelder til og med 30. september 2019.