Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Halsa, Tingvoll, Aure og Surnadal kommuner, Møre og Romsdal

DatoFOR-2015-01-12-26
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse12.01.2015
Sist endretFOR-2016-01-26-62 fra 12.02.2016
Endrer
Gjelder forHalsa, Tingvoll, Aure og Surnadal kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819-§36
Kunngjort15.01.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om kontrollområde for ILA, Halsa, Tingvoll m.fl.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 12. januar 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 36. Endret ved forskrifter 4 juni 2015 nr. 575, 26 jan 2016 nr. 62 (i kraft 12 feb 2016).

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr innenfor forskriftens virkeområde.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder opprettelse av et kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Halsa, Tingvoll, Aure og Surnadal kommuner i Møre og Romsdal.

Bekjempelsessonen opprettet rundt lokaliteten 12898 Hønsvikgulen oppheves 12. februar 2016 og innlemmes i bekjempelsessonen.

Overvåkingssonen omfatter rognavdeling og stamfiskavdeling som bare benytter ferskvann samt klekkeri, yngel og settefiskavdeling på landanlegget på Hønsvikgulen og sjøområder som ligger utenfor bekjempelsessonen med følgende avgrensning:

-Nordvest: Rett linje mellom Leirvåg L 7,955; B 63,144 og Årsund L 7,966; B 63,1
-Nord: Sålåsundet en rett linje mellom (8,16; 63,208) og (8,164; 63,209) og Imarsundet en rett linje mellom (8,232; 63,227) og (8,261; 63,229)
-Nordøst: Arasvikfjorden en rett linje mellom (8,478; 63,158) og (8,493; 63,139)
-Øst: Bøsundet en rett linje mellom (8,382; 63,014) og (8,382; 63,011)
-Sør: Trongfjorden en rett linje mellom (8,332; 62,965) Ytter Aksneset og (8,365; 62,971) Båtvikneset
-Nordvest: En rett linje fra (7,955; 63,144) Leirvåg til et punkt (7,967; 63,1) nord på Årsundøya og en rett linje fra (7,973; 63,092) sør på Årsundøya til fastlandet (7,979; 63,088).

I vedlagte kart er overvåkningssonen merket med gult.

Forskriften omfatter også slakterier, tilvirkingsanlegg og notvaskerier utenfor kontrollområdet som håndterer akvakulturdyr, produkter av akvakulturdyr og utstyr fra anlegg i bekjempelsessonen.

0Endret ved forskrifter 4 juni 2015 nr. 575, 26 jan 2016 nr. 62 (i kraft 12 feb 2016).
§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med: 

Akvakulturdyr: Vannlevende dyr, inkludert kjønnsprodukter, hvile- og forplantningsstadier, unntatt sjøpattedyr, som kommer fra eller er ment for akvakulturanlegg. 

Fisk: Enhver laksefisk og marin fisk uansett utviklingsstadium. 

ILA (infeksiøs lakseanemi): Virussykdom forårsaket av en sykdomsfremkallende variant av ILA-virus (HPR deletert ILA-virus), et RNA-virus som er nært beslektet med familien Orthomyxoviridae. ILA gir alvorlig sykdom og dødelighet hos atlantisk laks. 

Laksefisk: Fisk tilhørende slektene Salmo, Salvelinus og Oncorhynchus i familien Salmonidae. 

Kontrollområde: Et avgrenset geografisk område bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone opprettet som ledd i forebygging, begrensning og bekjempelse av ILA, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud.

Kapittel II.

0Opphevet ved forskrift 26 jan 2016 nr. 62 (i kraft 12 feb 2016).

Kapittel III. Tiltak i overvåkningssonen

§ 10.Tiltak overfor anlegg med laksefisk i overvåkningssonen

Alle anlegg med laksefisk i overvåkingssonen skal hver 14. dag oversende Mattilsynet lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på kar-/merd-nivå.

§ 11.Tiltak ved transport i overvåkningssonen

Mattilsynet kan pålegge ytterligere tiltak overfor transportør som transporterer akvakulturdyr til eller fra anlegg i overvåkningssonen slik som krav om godkjent transportrute, lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon.

Transportør som transporterer akvakulturdyr gjennom overvåkningssonen skal daglig føre skriftlige registreringer over gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene må være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon.

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i overvåkningssonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

§ 12.Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i overvåkningssonen

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor overvåkningssonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

Kapittel IV. Kontrollområdets varighet

§ 13.Opphevelse av bekjempelsessone

Etter at all laksefisk fra matfiskanleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr forskriftsmessig rengjort og desinfisert, lokalitetene har gjennomført en samordnet brakklegging av bekjempelsessonen i minimum to måneder og anlegg der det er påvist ILA er brakklagt i minimum tre måneder, kan Mattilsynet vedta at bekjempelsessonen skal oppheves. Mattilsynet kan som et unntak fra brakkleggingskravene oppheve bekjempelsessonen med bakgrunn i utvidet helsekontroll og laboratorieundersøkelser. Bekjempelsessonen er ved forskrift 12. februar 2016 nr. 62 innlemmet i overvåkningssonen.

0Endret ved forskrift 26 jan 2016 nr. 62 (i kraft 12 feb 2016).
§ 14.Opphevelse av overvåkningssonen

Overvåkningssonen oppheves når det er gått to år siden bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet.

Kapittel V. Andre bestemmelser

§ 15.Tilsyn og vedtak

Når ikke annet er bestemt, fører Mattilsynets tilsyn og fatter nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matlovens § 23 om tilsyn og vedtak, og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

§ 16.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 17.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28.

§ 18.Ikrafttredelse og varighet

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskriften oppheves automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever bekjempelsessonen i samsvar med forskriftens § 13.

Vedlegg

Kontrollområde for ILA, Halsa, Tingvoll, Aure og Surnadal kommuner, Møre og Romsdal. 

lf-20150112-0026-01-03.png

0Endret ved forskrift 26 jan 2016 nr. 62 (i kraft 12 feb 2016).