Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommuner, Nordland

DatoFOR-2015-03-25-261
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse25.03.2015
Sist endretFOR-2016-03-21-304
EndrerFOR-2013-05-07-450
Gjelder forVestvågøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819-§36
Kunngjort26.03.2015   kl. 15.20
KorttittelForskrift om kontrollområde, ILA, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 25. mars 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 36. Endret ved forskrifter 24 nov 2015 nr. 1348, 21 mars 2016 nr. 304.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr innenfor forskriftens virkeområde.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder opprettelse av to kontrollområder bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommuner i Nordland.

Bekjempelsessonen opprettes omkring og lokalitetene 11193 Gamskjæran og 30977 Æsøya i Vestvågøy kommune, og lokaliteten 34337 Olstind i Moskenes og Flakstad kommune, Nordland fylke.

Bekjempelsessonen for lokalitetene 11193 Gamskjæran og 30977 Æsøya oppheves ved forskrift 21. mars 2016. Sonen innlemmes med virkning fra 1. april 2016 i overvåkingssonen.

Overvåkingssonen ligger utenfor bekjempelsessonen og avgrenses som følger:

-I nord av Nappstraumen, i linje mellom Tåa vest av Utakleiv (13,483;68,2) sørvest til Myrland (13,401;68,161),
-i sørvest fra Kvalkeila vest av Nusfjord, i linje sør til punkt i Vestfjorden (13,32;67,99),
-videre i linje øst til punkt sør av Ureberget (13,715;67,994),
-videre i linje nordøst til punkt øst av Langstranda (14,008;68,151), og
-videre i linje nordvest til land ved Kangerura (13,846;68,167).

Bekjempelsessonen for lokaliteten 34337 Olstind oppheves ved forskrift 21. mars 2016 nr. 304. Sonen innlemmes med virkning fra 9. juni 2016 i overvåkingssonen.

Overvåkningssonen ligger utenfor bekjempelsessonen og omfatter hele Skjelfjorden og Selfjorden avgrenses som følger:

-I nord av en linje fra Mulstøa (13.138, 68.114) til Hesneskeila (13.296, 68.129)
-I sør av linje fra punkt i Vestfjorden (13,32; 67,99) til et punkt i Vestfjorden (13.260, 67.903).
-Videre i linje sørvest til punkt i Vestfjorden (13.108, 67.863) - Videre i linje nordvest til Moskenes, Tjeldhaugen (13.050, 67.897).

I vedlagte kart er overvåkningssonen merket med gult.

0Endret ved forskrifter 24 nov 2015 nr. 1348, 21 mars 2016 nr. 304 (i kraft 1 april 2016 for tredje ledd), 21 mars 2016 nr. 304 (i kraft 9 juni 2016 for femte og syvende ledd).
§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med:

Akvakulturdyr: Vannlevende dyr, inkludert kjønnsprodukter, hvile- og forplantningsstadier, unntatt sjøpattedyr, som kommer fra eller er ment for akvakulturanlegg.

Fisk: Enhver laksefisk og marin fisk uansett utviklingsstadium.

ILA (infeksiøs lakseanemi): Virussykdom forårsaket av et RNA-virus som er nært beslektet med familien Orthomyxoviridae. ILA gir alvorlig sykdom og dødelighet hos atlantisk laks.

Laksefisk: Fisk tilhørende slektene Salmo, Salvelinus og Oncorhynchus i familien Salmonidae.

Kontrollområde: Et avgrenset geografisk område bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone opprettet som ledd i forebygging, begrensning og bekjempelse av ILA, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud.

Kapittel II.

0Opphevet ved forskrift 21 mars 2016 nr. 304 (I kraft 9 juni 2016).

Kapittel III. Tiltak i overvåkningssonen

§ 10.Tiltak overfor anlegg med laksefisk i overvåkningssonen

Matfiskanlegg for laksefisk i overvåkningssonen skal hver 14. dag inntil bekjempelsessonen er opphevet oversende Mattilsynet lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå.

Akvakulturanlegg i sjø i overvåkingssonen skal ha månedlig helsekontroll med prøveuttak egnet til å avdekke eventuell ILA-smitte. Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften.

0Endret ved forskrift 24 nov 2015 nr. 1348.
§ 11.Tiltak ved transport i overvåkningssonen

Mattilsynet kan pålegge ytterligere tiltak overfor transportør som transporterer akvakulturdyr til eller fra anlegg i overvåkningssonen slik som krav om godkjent transportrute, lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon.

Transportør som transporterer akvakulturdyr gjennom overvåkningssonen skal daglig føre skriftlige registreringer over gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene må være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon.

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i overvåkningssonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

§ 12.Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i overvåkningssonen

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor overvåkningssonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

Kapittel IV. Kontrollområdets varighet

§ 13.Opphevelse av bekjempelsessone

Etter at all laksefisk fra matfiskanleggene i bekjempelsessonen som forskriften omfatter er slaktet ut, anlegg og utstyr forskriftsmessig rengjort og desinfisert, lokalitetene har gjennomført en samordnet brakklegging av bekjempelsessonen i minimum to måneder og anlegg der det er påvist ILA er brakklagt i minimum tre måneder, kan Mattilsynet vedta at bekjempelsessonen skal oppheves. Mattilsynet kan som et unntak fra brakkleggingskravene oppheve bekjempelsessonen med bakgrunn i utvidet helsekontroll og laboratorieundersøkelser. Fra samme dato som bekjempelsessonen oppheves, innlemmes den i overvåkningssonen. Bekjempelsessonene er 1. april og 9. juni 2016 innlemmet i overvåkningssonen.

0Endret ved forskrift 21 mars 2016 nr. 304 (I kraft 9 juni 2016).
§ 14.Opphevelse av overvåkningssonen

Overvåkningssonen oppheves når det er gått to år siden bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet.

Kapittel V. Andre bestemmelser

§ 15.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn med og fatter nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matlovens § 23 om tilsyn og vedtak, og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

§ 16.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 17.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28.

§ 18.Ikrafttredelse, varighet og opphevelse av forskrift

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 7. mai 2013 nr. 450 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk, Vestvågøy kommune, Nordland.

Forskriften oppheves automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever bekjempelsessonen i samsvar med forskriftens § 13.

Vedlegg 1 kart 

Kart over kontrollområder i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommuner, Nordland 

lf-20150325-0261-01-04.jpg

0Endret ved forskrifter 24 nov 2015 nr. 1348, 21 mars 2016 nr. 304 (i kraft 1 april 2016).

Vedlegg 2 prøvetaking 

Plan for prøvetaking i forbindelse med kontrollområdene for ILA i region Nord 

Uttak av prøver 

Lokaliteter med laks der det ikke er påvist ILA innenfor kontrollområdet

1.Dødfisk plukkes daglig og gjennomgås. Prøvene for ILA-overvåking tas fra fersk dødfisk eller svimere som har vokst normalt, fra «litt rufsete fisk», men ikke fra taperfisk. Det anbefales at oppdretter fortløpende tar prøver fra 5–10 fisk gjennom en månedsperiode.

Det tas prøver fra nyre og hjerte og legges på glass med RNAlater®. Et glass for hver fisk. Prøvene lagres i kjøleskap fram til innsending.

Lokal fiskehelsetjeneste gir veiledning i prøveuttak og oppbevaring av prøvene.

2.Ved den månedlige helsekontrollen tar fiskehelsetjenesten et tilsvarende antall prøver (5–10 fisk) av hjerte og nyre på RNAlater® for virusundersøkelse. Samlet antall laks som det tas prøver fra i løpet av en måned, bør være 10–20.

Fiskehelsetjenesten samler inn samtlige prøver tatt gjennom den siste måneden og sender til Veterinærinstituttet som er referanselaboratorium for ILA eller til utpekt laboratorium. 

Mistanke om smittsom sykdom i lokaliteter med laks innenfor kontrollområdet

1.Ved forøket dødelighet eller annen grunn til mistanke om sykdom skal helsekontroll gjennomføres uten unødig opphold for å avklare årsaksforhold, jf. akvakulturdriftsforskriften § 13. Ved forøket dødelighet eller dersom det er fisk med typiske tegn på ILA ved det daglige dødfiskopptaket, skal Mattilsynet umiddelbart varsles, jf. matlovens § 19 og akvakulturdriftsforskriftens § 13.
2.Dersom det ved den månedlige helsekontrollen er obduksjonsfunn som kan gi mistanke om ILA, skal det tas full organpakke på formalin (hjerte, lever, nyre, milt, tarm/blindsekker, hud/muskulatur og gjeller) samt hjerte og nyre på RNAlater® og virustransportmedium (fra samme fisk som det tas organprøver til histopatologi fra). For mer detaljert beskrivelse av prøveuttaket, se: http://www.vetinst.no/Proevetaking-og-diagnostikk/Proevetaking-fisk-krepsdyr-skjell#Prover_medium
3.Ved mistanke om ILA må prøvene sendes til Veterinærinstituttet. 

Lokaliteter med regnbueørret innenfor kontrollområdet

Regnbueørret er mottagelig art for ILA-virus. Lokaliteter med regnbueørret skal innenfor ILA-kontrollområdet, tilsvarende som for lokaliteter med laks, inspiseres en gang pr måned av lokal fiskehelsetjeneste.

Regnbueørret blir ikke syk av ILAV, men kan være bærer av viruset blant annet i hudslim og på gjeller. Derfor anbefales det at fiskehelsetjenesten tar svaberprøver fra hudslim fra 10 fisk per lokalitet til PCR-undersøkelse.

Én svaber fra ett individ per rør. Merk rørene med individnummer. Fra hvert individ svabres det aseptisk under venstre brystfinne samt langs sidelinjen (svaber må ikke komme i kontakt med andre gjenstander/steder på fisken før eller etter svabring). Svaber puttes i rør med bufferløsning og brekkes av slik at røret kan lukkes. Prøvene oppbevares og sendes nedkjølt på raskeste måte.

Veterinærinstituttet kontaktes i forkant for informasjon om rett bufferløsning og prøvetaking (tlf: 23 21 64 14). Prøvene kan tas fra fersk dødfisk eller svimere som har vokst normalt, eller fra frisk, bedøvd fisk. 

Generelt om prøvesvar og rapportering

Veterinærinstituttet eller utpekt laboratorium skal sende kopi til Mattilsynets avdelingskontor av de enkelte analysedata som sendes oppdretter/fiskehelsetjeneste.

Dersom prøver undersøkes ved et utpekt laboratorium, skal resultatene fra prøvene rapporteres til Veterinærinstituttet, postmottak vetinst.no i henhold til fastsatt mal slik at Veterinærinstituttet, som kunnskapsstøtteinstitusjon, kan lage en samlerapport over ILA-overvåkingen innenfor kontrollområdene i region Nord.

0Tilføyd ved forskrift 24 nov 2015 nr. 1348.