Forskrift om bekjempelse av SAV2 i Nordfjord, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2015-05-05-438
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse05.05.2015 - 23.05.2018
Sist endretFOR-2016-05-23-519
Endrer
Gjelder forSogn og Fjordane
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819-§40
Kunngjort07.05.2015   kl. 15.00
Rettet02.02.2016, § 2
KorttittelForskrift om bekjempelse av SAV2 i Nordfjord

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 5. mai 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og forskrift av 17. juni. 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 40. Endret ved forskrifter 20 jan 2016 nr. 30, 23 mai 2016 nr. 519.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å hindre spredning av SAV2 ut av forskriftens geografiske virkeområde, samt å begrense skadevirkningene av og bekjempe SAV2 innenfor forskriftens geografiske virkeområde.

§ 2.Geografisk virkeområde

Forskriften gjelder i et kontrollområde som består av en bekjempelsessone og en observasjonssone i kommunene Vågsøy, Bremanger og Gloppen.

Bekjempelsessonen oppheves 23. mai 2016 og innlemmes i observasjonssonen.

Observasjonssonen består av et østlig og et vestlig område som er avgrenset på følgende måte:

a)Det østlige området dekker deler av fjordene Eidsfjorden og Hundvikfjorden samt hele Hyefjorden og Gloppefjorden. Området avgrenses i vest av bekjempelsessonen, og i øst av en linje som går i Hundvikfjorden mellom Sageneset (5,919;61,858) og Hennebygda (6,21;61,854).
b)Det vestlige området avgrenses i øst av bekjempelsessonen og dekker Frøysjøen til en linje som går mellom Storevikneset (5,053;61,802) og til et punkt nord for Trælvikfjellet på den motsatte bredden (5,11;61,784), samt Vågsfjorden og Fåfjorden til en linje som går fra en holme sør for Festeneset (4,92;61,904) i sør forbi et punkt nord for Klovningen (4,928;61,942) til Buvika (5,031;61,937)

Kart over kontrollområdet fremgår i vedlegg 1.

Forskriften gjelder også utenfor området angitt i andre og tredje ledd for

a)akvakulturanlegg som mottar smolt fra bekjempelsessonen.
b)håndtering av nøter fra bekjempelsessonen.
c)slakterier som mottar fisk fra bekjempelsessonen.
0Endret ved forskrifter 20 jan 2016 nr. 30, 23 mai 2016 nr. 519.
§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Fisk: Fisk tilhørende slektene Salmo (atlantisk laks og ørret), Salvelinus (røye) og Oncorhynchus (stillehavslaks og regnbueørret) i akvakulturanlegg og fisk som brukes som rensefisk i akvakulturanlegg med disse artene.
b)Mistanke om PD forårsaket av SAV2-virus: Påvising av PD virus med PCR eller kliniske eller patologiske forandringer forenelig med PD.
c)Påvist PD: Påvising av SAV2 med PCR eller dyrking, i tillegg til kliniske symptomer og/eller patologiske forandringer forenlig med PD.
d)SAV: salmonid alfavirus.
e)Servicebåt: Fartøy som benyttes ved driftsmessige oppgaver på en lokalitet, unntatt fôrbåter som leverer fôr til en lokalitet og båter som henter ensilasje.

Kapittel II.

0Opphevet ved forskrift 23 mai 2016 nr. 519.

Kapittel III. Tiltak i observasjonssonen

§ 8.Helsekontroll og prøvetaking

Alle akvakulturanlegg i sjø i observasjonssonen skal ha månedlig helsekontroll utført av autorisert dyrehelsepersonell.

Fisk i akvakulturanlegg i i sjø i observasjonssonen skal prøvetas månedlig. Eier av akvakulturanlegget skal sørge for at PCR-analyse for SAV2 ferdigstilles innen ni dager etter prøvetakingen.

Før fisk i settefiskanlegg fraktes ut av settefiskanlegget, skal fisken prøvetas og prøveresultatet foreligge.

§ 9.Tiltak ved mistanke om eller påvisning av SAV2

Ved forøket dødelighet eller annen grunn til mistanke om sykdom eller smitte, skal autorisert dyrehelsepersonell kontaktes og det skal tas ut prøver så snart som mulig. Prøvene skal som minimum undersøkes for SAV2.

Det er forbudt å flytte fisk ut eller inn av akvakulturanlegg med mistanke om PD forårsaket av SAV2-virus.

Kapittel IV. Tiltak utenfor bekjempelses- og observasjonssonene

§ 10.Krav til nothåndtering

Oppdrettsnøter fra akvakulturanlegg i bekjempelsessonen eller akvakulturanlegg med påvist SAV2, skal transporteres i tett beholder og avrenningsvann skal desinfiseres.

Ved rengjøring av nøter fra bekjempelsessonen skal avløpsvannet samles opp, filtreres og desinfiseres før utslipp. Filtratet skal håndteres på en smittehygienisk forsvarlig måte.

§ 11.Krav til akvakulturanlegg som mottar fisk fra bekjempelsessonen

Mottaker av fisk fra akvakulturanlegg i bekjempelsessonen skal prøveta fisken for SAV2 månedlig.

Kapittel V. Administrative bestemmelser

§ 12.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften.

§ 13.Oppheving av bekjempelsessone, observasjonssone og forskrift

Bekjempelsessonen oppheves etter at alle akvakulturanlegg i bekjempelsessonen har vært tømt for fisk, vasket og desinfisert og brakklagt samtidig i minst én måned.

Når bekjempelsessonen oppheves, innlemmes den i observasjonssonen.

Observasjonssonen og forskriften oppheves automatisk to år etter at bekjempelsessonen er opphevet.

0Endret ved forskrift 23 mai 2016 nr. 519.
§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Kartvedlegg

0Tilføyd ved forskrift 20 jan 2016 nr. 30, endret ved forskrift 23 mai 2016 nr. 519. 

lf-20150505-0438-01-02.png