Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i Haldenvassdraget, Akershus og Østfold

DatoFOR-2015-05-26-592
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse26.05.2015
Sist endret
EndrerFOR-2005-07-06-773, FOR-2014-09-25-1325
Gjelder forAkershus og Østfold
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819-§47
Kunngjort11.06.2015   kl. 15.15
KorttittelForskrift om kontrollområde for å krepsepest, Haldenvassdraget

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 26. mai 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 47 første ledd.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å begrense spredning av sjukdommen krepsepest hos ferskvannskreps i Haldenvassdraget og å forebygge spredning til andre vassdrag.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder i ett kontrollområde som omfatter hovedløpet av Haldenvassdraget nedstrøms Fosserdam med sideløp opp til første vandringshinder, samt angitte landområder, jf. § 4.

Forskriften retter seg mot enhver.

§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med:

1)kontrollområde: avgrenset geografisk område opprettet som ledd i bekjempelsen av krepsepest, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud.
2)vassdrag: elv, bekk, dam eller innsjø, samt områder som drenerer til disse.

Kapittel II. Kontrollområde

§ 4.Kontrollområde

Kontrollområdet omfatter hovedløpet av Haldenvassdraget nedstrøms Fosserdam. Kontrollområdet omfatter også sideløp til vassdraget nedenfor Fosserdam oppstrøms til nærmeste naturlige eller kunstige vandringshinder for kreps. Kontrollområdet omfatter i tillegg landområdene 1000 m på hver side av høyeste målte vannstand etter 1. mai 2005.

Kapittel III. Tiltak i kontrollområdet

§ 5.Forbud og påbud for å hindre smittespredning

Det er forbudt:

1)å fange levende kreps eller å plukke død eller levende kreps, samt å oppbevare kreps i bur eller teiner i kontrollområdet,
2)å flytte levende og døde ferskvannskreps innen eller ut av kontrollområdet,
3)å føre levende kreps og andre akvatiske organismer inn i kontrollområdet,
4)å føre levende og døde fisk og andre akvatiske organismer ut av kontrollområdet. Forbudet gjelder ikke døde fisk og andre døde akvatiske organismer enn ferskvannskreps som skal gå direkte til konsum.
5)å føre ubehandlet avfall og ubearbeidede produkter av fisk og andre akvatiske organismer ut av eller oppstrøms innen kontrollområdet,
6)å føre ubehandlet vann ut av eller oppstrøms innen kontrollområdet.

Det er påbudt:

1)å sørge for at båter og vannsportutstyr, fangst- og fiskeredskaper, anleggsmaskiner, vannbeholdere og annet utstyr eller redskaper som har vært benyttet i området tørkes fullstendig, rengjøres og desinfiseres, før de benyttes utenfor området. Innenfor kontrollområdet skal tilsvarende tiltak gjennomføres dersom utstyr, redskap og maskiner flyttes oppstrøms til områder der smitten ikke er påvist tidligere.
2)å melde observasjoner av døde eller syke kreps til Mattilsynet.
§ 6.Andre smittehindrende tiltak som kan pålegges i kontrollområdet

Mattilsynet kan gi påbud om stenging av sluser, anlegg som er anlagt for at fisk og andre akvatiske dyr kan forsere vandringshindre, herunder fisketrapper, og annet for å hindre at smitte spres til andre deler av vassdraget.

Mattilsynet kan gi påbud om ytterligere tiltak som anses nødvendig for å hindre spredning av krepsepest i området og ut av området.

§ 7.Tiltak for å diagnostisere og overvåke sykdommen

Unntatt fra forbudene i § 5, nr. 1-3 er de tiltak Mattilsynet ønsker å gjennomføre som et ledd i diagnostisering og overvåkning av sykdommen.

Kapittel IV. Andre bestemmelser

§ 8.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i denne forskrift.

§ 9.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift og sette vilkår for dispensasjonen.

§ 10.Tvangsmulkt og straff

Forsettlig eller uaktsomt overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matlovens § 28.

§ 11.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 6. juli 2005 nr. 773 om sone for å bekjempe A-sykdommen krepsepest i Haldenvassdraget, vassdragssystem 001 A–E, Marker, Aremark og Halden kommuner, Østfold, og forskrift 25. september 2014 nr. 1325 om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i Haldenvassdraget, Marker og Aurskog-Høland kommuner, Østfold og Akershus. 

lf-20150526-0592-01-01.png 

lf-20150526-0592-02-01.png 

lf-20150526-0592-03-01.png