Forskrift om fiske i Altevatnet, Ousto og Leinavatnet, Bardu kommune, Troms

DatoFOR-2015-06-03-572
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse03.06.2015
Sist endret
EndrerFOR-2008-02-19-180
Gjelder forBardu kommune, Troms
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-864, FOR-2009-06-26-851-§2, FOR-2009-06-26-851-§4, LOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16
Kunngjort04.06.2015   kl. 15.45
KorttittelForskrift om fiske i Altevatnet m.fl., Bardu

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 3. juni 2015 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) § 34, delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864, forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps (innlandsfiskeforskriften) § 2 og § 4, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16.

§ 1.Garnfiske

Ved garnfiske i Altevatn er største tillatte maskevidde 22 mm fra knute til knute. Garn skal stå minimum 100 m fra elve- og bekkeos, og de skal aldri dekke mer enn en fjerdedel av vannets bredde på det aktuelle stedet. Garn skal være tydelig merket med fiskerens navn og adresse.

Garnfiske tillates likevel ikke i Altevatn i området øst for ei linje fra sørligste punkt på Sandvikodden til nordligste punkt på neset ved Rørskaret (Røkskardet) (Suovvanjoaski) og i utløpsområdet av Leinavatn avgrenset av en linje fra sørligste punkt på Čuđeboulžaodden via østligste og sørligste punkter på Sandholmen (Čuđesoulo) og videre til sørligste punkt på den minste holmen vest for Jorbasuolo og derfra til nærmeste nes på vestsida av vatnet.

§ 2.Andre redskapsrestriksjoner

I Altevatn tillates ikke fiske med dyprigg/trolling, ståsnøre (line, støkrok etc.), krokstørrelse over 7 mm (avstand mellom krokstammen og kroken/krokspissen), meitemark og reke. Utenfor forbudssonen for garnfiske i Altevatn (jf. § 1) tillates likevel bruk av mark ved tradisjonelt dorgefiske etter røye med isskje. I garnforbudssonen i Leinavatn (jf. § 1) gjelder samme bestemmelser (for krokstørrelse, ståsnøre, meitemark og reke- dyprigg/trolling) som for garnforbudssonen i Altevatn.

§ 3.Forbudssoner for alt fiske

Hele Oustoelva.

I Altevatnet fra Oustoelva ut til ei linje tvers over vannet (munningsområdet) i retning rett vest fra nordligste odde på vestsida av Gjeddebukta.

I Leinavatn fra Oustoelva og ut ei linje tvers over vannet i retning rett vest fra odden vest for Leinavasstua.

§ 4.Fiske etter storørret

Fiske rettet mot storørret, definert som ørret over 1 kg/45 cm, tillates ikke i Altevatn og Leinavatn. Dersom storørret likevel fanges skal den umiddelbart tilbakesettes.

§ 5.Øvrig fiske i området

For det som ikke reguleres av bestemmelsene ovenfor gjelder bestemmelsene fastsatt i forskrift 19. februar 2008 nr. 180 om fiske i vassdrag, Troms.

§ 6.Ikrafttredelse og ugyldiggjøring av andre bestemmelser

Disse bestemmelser trer i kraft straks. Samtidig ugyldiggjøres de bestemmelser i § 9 og § 10 i forskrift 19. februar 2008 nr. 180 om fiske i vassdrag, Troms, som for ovenfor nevnte områder er strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Kartvedlegg 

lf-20150603-0572-01-01.png