Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø og Øksnes kommuner, Nordland

DatoFOR-2015-06-04-574
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse04.06.2015
Sist endretFOR-2016-03-30-313
EndrerFOR-2014-07-18-1057, FOR-2013-07-04-884
Gjelder forBø og Øksnes kommuner, Nordland
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819-§36
Kunngjort04.06.2015   kl. 15.45
KorttittelForskrift om kontrollområde for ILA, Bø og Øksnes

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 4. juni 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 36. Endret ved forskrifter 28 sep 2015 nr. 1250, 30. mars 2016 nr. 313 (i kraft 8. april 2016).

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr innenfor forskriftens virkeområde.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområder bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Bø og Øksnes kommuner i Nordland.

Bekjempelsessone opprettes omkring lokaliteten 13783 Jurneset (15,005; 68,898) i Øksnes kommune, Nordland fylke. Bekjempelsessonen omkring Jurneset oppheves og innlemmes i overvåkingssonen 8. april 2016.

Bekjempelsessone opprettes omkring lokaliteten 11248 Bonhammaren (14,710; 68,817) i Bø kommune, Nordland fylke. Bekjempelsessonen omkring Bonhammaren oppheves og innlemmes i overvåkingssonen 8. april 2016.

Overvåkningssonen ligger utenfor bekjempelsessonene og gjelder Prestfjorden, Børøyfjorden og Malnesfjorden med avgrensning av en rett linje mellom:

-Nyksund (15,01; 68,996) i nordøst og
-Hovden (14,549; 68,816) i sørvest.

I vedlagte kart er bekjempelsessonen merket med gult.

Forskriften omfatter også slakterier, tilvirkingsanlegg og notvaskerier utenfor kontrollområdet som håndterer akvakulturdyr, produkter av akvakulturdyr og utstyr fra anlegg i bekjempelsessonen.

0Endret ved forskrifter 28 sep 2015 nr. 1250, 30 mars 2016 nr. 313 (i kraft 8 april 2016).
§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med: 

Akvakulturdyr: Vannlevende dyr, inkludert kjønnsprodukter, hvile- og forplantningsstadier, unntatt sjøpattedyr, som kommer fra eller er ment for akvakulturanlegg. 

Fisk: Enhver laksefisk og marin fisk uansett utviklingsstadium. 

ILA (infeksiøs lakseanemi): Virussykdom forårsaket av en sykdomsfremkallende variant av ILA-virus (HPR deletert ILA-virus) et RNA-virus som er nært beslektet med familien Orthomyxoviridae. ILA gir alvorlig sykdom og dødelighet hos atlantisk laks. 

Laksefisk: Fisk tilhørende slektene Salmo, Salvelinus og Oncorhynchus i familien Salmonidae. 

Kontrollområde: Et avgrenset geografisk område bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone opprettet som ledd i forebygging, begrensning og bekjempelse av ILA, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud.

Kapittel II.

0Opphevet ved forskrift 30 mars 2016 nr. 313 (i kraft 8 april 2016).

Kapittel III. Tiltak i overvåkningssonen

§ 10.Tiltak overfor anlegg med laksefisk i overvåkningssonen

Matfiskanlegg for laksefisk i overvåkningssonen skal hver 14. dag inntil bekjempelsessonen er opphevet oversende Mattilsynet lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå.

Akvakulturanlegg i sjø i overvåkingssonen skal ha månedlig helsekontroll med prøveuttak egnet til å avdekke eventuell ILA-smitte. Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften.

0Endret ved forskrift 28 sep 2015 nr. 1250.
§ 11.Tiltak ved transport i overvåkningssonen

Mattilsynet kan pålegge ytterligere tiltak overfor transportør som transporterer akvakulturdyr til eller fra anlegg i overvåkningssonen slik som krav om godkjent transportrute, lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon.

Transportør som transporterer akvakulturdyr gjennom overvåkningssonen skal daglig føre skriftlige registreringer over gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene må være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon.

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i overvåkningssonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

§ 12.Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i overvåkningssonen

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor overvåkningssonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

Kapittel IV. Kontrollområdets varighet

§ 13.Opphevelse av bekjempelsessone

Etter at all laksefisk fra matfiskanleggene i bekjempelsessonen som forskriften omfatter er slaktet ut, anlegg og utstyr forskriftsmessig rengjort og desinfisert, lokalitetene har gjennomført en samordnet brakklegging av bekjempelsessonen i minimum to måneder og anlegg der det er påvist ILA er brakklagt i minimum tre måneder, kan Mattilsynet vedta at bekjempelsessonen skal oppheves. Mattilsynet kan som et unntak fra brakkleggingskravene oppheve bekjempelsessonen med bakgrunn i utvidet helsekontroll og laboratorieundersøkelser. Fra samme dato som bekjempelsessonen oppheves, innlemmes den i overvåkningssonen. Bekjempelsessonene er 8. april 2016 innlemmet i overvåkningssonen.

§ 14.Opphevelse av overvåkningssonen

Overvåkningssonen oppheves når det er gått to år siden bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet.

Kapittel V. Andre bestemmelser

§ 15.Tilsyn og vedtak

Når ikke annet er bestemt, fører Mattilsynets distriktskontor tilsyn med og fatter nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matlovens § 23 om tilsyn og vedtak, og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

§ 16.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 17.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28.

§ 18.Ikrafttredelse, varighet og opphevelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 18. juli 2014 nr. 1057 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA), Øksnes kommune, Nordland og forskrift 4. juli 2013 nr. 884 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA), Bø kommune, Nordland.

Forskriften oppheves automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever bekjempelsessonen i samsvar med forskriftens § 13.

Vedlegg 

lf-20150604-0574-01-03.png

0Endret ved forskrifter 28 sep 2015 nr. 1250, 30 mars 2016 nr. 313 (i kraft 8 april 2016).

Vedlegg 2 prøvetaking: 

PLAN FOR PRØVETAKING I FORBINDELSE MED ILA 

Uttak av prøver 

Lokaliteter med laks

1.Dødfisk plukkes daglig og gjennomgås for å se om det er fisk med typiske tegn på ILA (mørk svullen milt, anemi, blødninger, væske i bukhulen m.m.). Det anbefales å ta forløpende prøver fra minimum 10 fisk (med mulige ILA-tegn) gjennom en månedsperiode. Prøvene tas av nyre og hjerte og legges på glass med RNA-later.

Fiskehelsetjeneste bør gi veiledning i prøveuttak og oppbevaring av prøvene til personell på anleggene.

Ved forøket dødelighet gis det umiddelbar melding til Mattilsynet og fiskehelsetjeneste for hastebesøk, uttak av prøver og umiddelbar analyse, jf. krav i akvakulturdriftsforskriften.

2.Ved den månedlige inspeksjonen tas det et tilsvarende antall prøver (10–15 fisk) fra fersk dødfisk, syk og svak fisk. Prøver av hjerte, nyre og gjeller tas for viruspåvisning (RNA-later) sammen med tilhørende lever, hjerte og nyre for histopatologi (formalinfikserte). Samtlige prøver tatt gjennom den siste måneden blir sendt til laboratorium som er akkreditert for ILA-analyser.

Samlet antall laks som det tas prøver fra i løpet av en måned, bør være 20–30. 

Lokaliteter med regnbueørret

1.Det tas prøver fra et minimum av 10 fisk pr. lokalitet, fortrinnsvis av fersk dødfisk, syk og svak fisk.
0Tilføyd ved forskrift 28 sep 2015 nr. 1250.