Forskrift om regulering av høsting av tare, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2015-06-05-594
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse05.06.2015 - 30.09.2019
Sist endretFOR-2016-09-30-1155
Endrer
Gjelder forNord-Trøndelag
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§36, FOR-1995-07-13-642-§5
Kunngjort11.06.2015   kl. 15.15
KorttittelForskrift om regulering av tarehøsting, Nord-Trøndelag

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 5. juni 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 36 og forskrift 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5. Endret ved forskrifter 3 juli 2015 nr. 922, 30 sep 2016 nr. 1155.

§ 1.Forbud

Det er forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i Nord-Trøndelag fylke.

§ 2.Åpne felt

Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap i de tidsrom og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift av 13. juli 1995 om høsting av tang og tare; innenfor følgende områder:

FeltFra datoTil dato
D5. juni 201530. september 2015
E1. oktober 201530. september 2016
A1. oktober 201630. september 2017
B1. oktober 201730. september 2018
C1. oktober 201830. september 2019
D1. oktober 201930. september 2020

Det er forbudt å høste tare i samtlige felt fra og med 1. januar til og med 30. april.

I feltene 6A, 11A og 31A er det forbudt å høste tare før 1. mai 2017.

0Endret ved forskrift 30 sep 2016 nr. 1155.
§ 3.Feltgrenser

Nord-Trøndelag fylke er inndelt i 58 felt med bredde på 1 nautisk mil der grensen mellom feltene avgrenses på hvert hele breddeminutt, jf. vedlagte kartblader.

§ 4.Stengte områder

Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap der verneforskrifter setter forbud mot tarehøsting.

Det er også forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap fra og med felt 20E til og med felt 26A.

0Endret ved forskrift 3 juli 2015 nr. 922.
§ 5.Referanseområder

Det er opprettet referanseområder i følgende områder:

-Borgan og Frelsøy naturreservat og dyrelivsfredningsområde, feltene 30E – 35E.
-Kvaløy og Raudøy naturreservat og dyrelivsfredningsområde, feltene 34D – 37B.

Det er dessuten opprettet referanseområder innenfor følgende områder avgrenset med rette linjer mellom angitte koordinater: 

Område 1 (i høstefelt 3C)

1.N 64° 28,20′ Ø 010° 30,20′
2.N 64° 28,20′ Ø 010° 28,70′
3.N 64° 28,80′ Ø 010° 28,70′
4.N 64° 28,80′ Ø 010° 30,20′ 

Område 2 (i høstefelt 3C)

1.N 64° 28,50′ Ø 010° 37,50′
2.N 64° 28,50′ Ø 010° 36,50′
3.N 64° 28,90′ Ø 010° 36,50′ 0
4.N 64° 28,90′ Ø 010° 37,50′ 

Område 3 (i høstefelt 18C og 19D)

1.N 64° 43,50′ Ø 010° 43,50′
2.N 64° 43,50′ Ø 010° 46,00′
3.N 64° 44,50′ Ø 010° 46,00′
4.N 64° 44,50′ Ø 010° 43,50′ 

Område 4 (i høstefelt 29D)

1.N 64° 54,00′ Ø 010° 32,10′
2.N 64° 54,00′ Ø 010° 33,50′
3.N 64° 54,35′ Ø 010° 33,50′
4.N 64° 54,35′ Ø 010° 32,10′ 

Område 5 (i høstefelt 32B og 33C)

1.N 64° 57,40′ Ø 010° 41,70′
2.N 64° 57,40′ Ø 010° 44,20′
3.N 64° 58,20′ Ø 010° 44,20′
4.N 64° 58,20′ Ø 010° 41,90′ 

Område 6 (i høstefelt 42B og 43C)

1.N 65° 07,75′ Ø 011° 29,50′
2.N 65° 07,75′ Ø 011° 31,80′
3.N 65° 08,75′ Ø 011° 31,80′
4.N 65° 08,75′ Ø 011° 29,50′

Det er ikke tillatt å høste tare i referanseområdene uten særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve grensene for referanseområdene.

0Endret ved forskrift 3 juli 2015 nr. 922.
§ 6.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.

§ 7.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 61, § 62 og § 64.

§ 8.Ikrafttredelse mv.

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 30. september 2019. 

pdf.gif  

pdf.gif  

pdf.gif