Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø, Vågan, Hadsel, Sortland og Lødingen kommuner, Nordland

DatoFOR-2015-06-22-740
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse22.06.2015
Sist endretFOR-2016-03-18-303 fra 29.03.2016
EndrerFOR-2014-10-28-1347, FOR-2015-01-16-66
Gjelder forBø, Vågan, Hadsel, Sortland og Lødingen kommuner, Nordland
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819-§36
Kunngjort25.06.2015   kl. 16.40
KorttittelForskrift om kontrollområde for ILA, Bø, Vågan, Hadsel, Sortland og Lødingen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 22. juni 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 36. Endret ved forskrifter 28 okt 2015 nr. 1252, 7 jan 2016 nr. 14 (i kraft 17 jan 2016), 18 mars 2016 nr. 303 (i kraft 29. mars 2016).

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr innenfor forskriftens virkeområde.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder opprettelse av tre kontrollområder bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Bø, Vågan, Hadsel, Sortland og Lødingen kommuner i Nordland.

Kontrollområder opprettes omkring lokalitetene 11241 Bergvikodden i Bø, Sortland og Hadsel kommuner, 20316 Korsnes i Vågan, Hadsel og Lødingen kommuner og 13782 Helgeneshamn i Hadsel og Sortland kommuner.

Bekjempelsessonen for 11241 Bergvikodden er opphevet ved forskrift 18. mars 2016 nr. 303. Sonen innlemmes i overvåkingssonen med virkning fra 29. mars 2016.

Overvåkningssonen for 11241 Bergvikodden ligger utenfor bekjempelsessonen og omfatter hele Eidsfjorden og deler av Hadselfjorden, og avgrenses i vest av en rett linje mellom 14,562; 68,621 Bøelva og 14,612; 68,552 Taneset på Hadseløya.

Bekjempelsessonen for 20316 Korsnes er opphevet ved forskrift 7. januar 2016. Sonen innlemmes i overvåkingssonen med virkning fra 17. januar 2016.

Overvåkningssonen for 20316 Korsnes ligger utenfor bekjempelsessonen og avgrenses i:

-Nord av en rett linje fra 15,028; 68,368 Svartsundet til 15,068; 68,367 Tennstrand,
-Vest av en rett linje fra 14,639; 68,236 Svolvær til 14,713; 68,198 Grundstad på Litlmolla
-Sør/Øst av en rett linje fra 14,778; 68,193 (sør-øst på Litlmolla) til 15,252; 68,305 på Selsøya og
-Øst av en rett linje fra 15,312; 68,327 (nord på Selsøya) til 15,252; 68,356 Hamneset.

Bekjempelsessonen for 13782 Helgeneshamn er opphevet og innlemmet i overvåkingssonen.

Overvåkningssonen for 13782 Helgeneshamn avgrenses i:

-Nord av en rett linje fra 15,349; 68,661 Sortland til 15,505; 68,646 Sigerfjord,
-Nordvest av en rett linje fra 14,785; 68,639 Skagholmen til 14,672; 68,587 Dragnesodden
-Sørvest i Hadselfjorden av en rett linje fra 14,612; 68,552 (Taneset på Hadseløya) til 14,707; 68,435 Korsneset og
-Sør (samme som overvåkningssonen for Korsnes): rett linje fra 15,028; 68,368 Svartsundet til 15,068; 68,367 Tennstrand.

I vedlagte kart er overvåkningssonen merket med gult.

Forskriften omfatter også slakterier, tilvirkingsanlegg, notvaskerier og laboratorier utenfor kontrollområdet som håndterer akvakulturdyr, produkter av akvakulturdyr, utstyr og laboratorieprøver fra anlegg i bekjempelsessonen.

0Endret ved forskrifter 28 okt 2015 nr. 1252, 7 jan 2016 nr. 14 (i kraft 17 jan 2016).
§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med: 

Akvakulturdyr: Vannlevende dyr, inkludert kjønnsprodukter, hvile- og forplantningsstadier, unntatt sjøpattedyr, som kommer fra eller er ment for akvakulturanlegg. 

Fisk: Enhver laksefisk og marin fisk uansett utviklingsstadium. 

ILA (infeksiøs lakseanemi): Virussykdom forårsaket av en sykdomsfremkallende variant av ILA-virus (HPR deletert ILA-virus) et RNA-virus som er nært beslektet med familien Orthomyxoviridae. ILA gir alvorlig sykdom og dødelighet hos atlantisk laks. 

Laksefisk: Fisk tilhørende slektene Salmo, Salvelinus og Oncorhynchus i familien Salmonidae. 

Kontrollområde: Et avgrenset geografisk område bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone opprettet som ledd i forebygging, begrensning og bekjempelse av ILA, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud.

Kapittel II.

0Opphevet ved forskrift 18. mars 2016 nr. 303 (i kraft 29. mars 2016).

Kapittel III. Tiltak i overvåkningssonen

§ 10.Tiltak overfor anlegg med laksefisk i overvåkningssonen

Matfiskanlegg for laksefisk i overvåkingssonen skal hver 14. dag inntil bekjempelsessonen er opphevet oversende Mattilsynet lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå.

Akvakulturanlegg i sjø i overvåkingssonen skal ha månedlig helsekontroll med prøveuttak egnet til å avdekke eventuell ILA-smitte. Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften.

0Endret ved forskrift 28 okt 2015 nr. 1252.
§ 11.Tiltak ved transport i overvåkningssonen

Mattilsynet kan pålegge tiltak overfor transportør som transporterer akvakulturdyr til eller fra anlegg i overvåkningssonen slik som krav om godkjent transportrute, lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon. Dersom tiltak pålegges skal transportør daglig føre skriftlige registreringer over gjennomførte tiltak. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon.

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i overvåkningssonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

§ 12.Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i overvåkningssonen

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor overvåkningssonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

Kapittel IV. Kontrollområdets varighet

§ 13.Opphevelse av bekjempelsessonen

Etter at all laksefisk fra matfiskanleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr forskriftsmessig rengjort og desinfisert, lokalitetene har gjennomført en samordnet brakklegging av bekjempelsessonen i minimum to måneder og anlegg der det er påvist ILA er brakklagt i minimum tre måneder, kan Mattilsynet vedta at bekjempelsessonen skal oppheves. Mattilsynet kan som et unntak fra brakkleggingskravene oppheve bekjempelsessonen med bakgrunn i utvidet helsekontroll og laboratorieundersøkelser. Fra samme dato som bekjempelsessonen oppheves, innlemmes den i overvåkningssonen. Bekjempelsessonen er 29. mars 2016 innlemmet i overvåkningssonen.

0Endret ved forskrift 18. mars 2016 nr. 303.
§ 14.Opphevelse av overvåkningssonen

Overvåkningssonen oppheves når det er gått to år siden bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet.

Kapittel V. Andre bestemmelser

§ 15.Tilsyn og vedtak

Når ikke annet er bestemt, fører Mattilsynets distriktskontor tilsyn og fatter nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matlovens § 23 om tilsyn og vedtak, og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

§ 16.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 17.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28.

§ 18.Ikrafttredelse og varighet

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 28. oktober 2014 nr. 1347 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vågan kommune Nordland og forskrift 16. januar 2015 nr. 66 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hadsel kommune, Nordland.

Forskriften oppheves automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever siste bekjempelsessone i samsvar med forskriftens § 13.

Vedlegg 1 Kart: 

Kart over ILA-kontrollområder i Bø, Vågan, Hadsel, Sortland og Lødingen kommuner, Nordland 

lf-20150622-0740-01-04.png

0Tilføyd ved forskrift 28 okt 2015 nr. 1252, endret ved forskrift 18. mars 2016 nr. 303.

Vedlegg 2 Plan for prøvetaking 

Uttak av prøver 

Lokaliteter med laks der det ikke er påvist ILA innenfor kontrollområdet

1.Dødfisk plukkes daglig og gjennomgås. Prøvene for ILA-overvåking tas fra fersk dødfisk eller svimere som har vokst normalt, fra «litt rufsete fisk», men ikke fra taperfisk. Det anbefales at oppdretter fortløpende tar prøver fra 5–10 fisk gjennom en månedsperiode.

Det tas prøver fra nyre og hjerte og legges på glass med RNAlater®. Et glass for hver fisk. Prøvene lagres i kjøleskap fram til innsending.

Lokal fiskehelsetjeneste gir veiledning i prøveuttak og oppbevaring av prøvene.

2.Ved den månedlige helsekontrollen tar fiskehelsetjenesten et tilsvarende antall prøver (5–10 fisk) av hjerte og nyre på RNAlater® for virusundersøkelse. Samlet antall laks som det tas prøver fra i løpet av en måned, bør være 10–20.

Fiskehelsetjenesten samler inn samtlige prøver tatt gjennom den siste måneden og sender til Veterinærinstituttet som er referanselaboratorium for ILA eller til utpekt laboratorium. 

Mistanke om smittsom sykdom i lokaliteter med laks innenfor kontrollområdet

1.Ved forøket dødelighet eller annen grunn til mistanke om sykdom skal helsekontroll gjennomføres uten unødig opphold for å avklare årsaksforhold, jf. akvakulturdriftsforskriften § 13. Ved forøket dødelighet eller dersom det er fisk med typiske tegn på ILA ved det daglige dødfiskopptaket, skal Mattilsynet umiddelbart varsles, jf. matlovens § 19 og akvakulturdriftsforskriftens § 13.
2.Dersom det ved den månedlige helsekontrollen er obduksjonsfunn som kan gi mistanke om ILA, skal det tas full organpakke på formalin (hjerte, lever, nyre, milt, tarm/blindsekker, hud/muskulatur og gjeller) samt hjerte og nyre på RNAlater® og virustransportmedium (fra samme fisk som det tas organprøver til histopatologi fra). For mer detaljert beskrivelse av prøveuttaket, se: www.vetinst.no/Proevetaking-og-diagnostikk/Proevetaking-fisk-krepsdyr-skjell#Prover_medium
3.Ved mistanke om ILA må prøvene sendes til Veterinærinstituttet. 

Lokaliteter med regnbueørret innenfor kontrollområdet

Regnbueørret er mottagelig art for ILA-virus. Lokaliteter med regnbueørret skal innenfor ILA-kontrollområdet, tilsvarende som for lokaliteter med laks, inspiseres en gang pr. måned av lokal fiskehelsetjeneste. t

Regnbueørret blir ikke syk av ILAV, men kan være bærer av viruset blant annet i hudslim og på gjeller. Derfor anbefales det at fiskehelsetjenesten tar svaberprøver fra hudslim fra 10 fisk per lokalitet til PCR-undersøkelse.

Én svaber fra ett individ per rør. Merk rørene med individnummer. Fra hvert individ svabres det aseptisk under venstre brystfinne samt langs sidelinjen (svaber må ikke komme i kontakt med andre gjenstander/steder på fisken før eller etter svabring). Svaber puttes i rør med bufferløsning og brekkes av slik at røret kan lukkes. Prøvene oppbevares og sendes nedkjølt på raskeste måte.

Veterinærinstituttet kontaktes i forkant for informasjon om rett bufferløsning og prøvetaking (tlf: 23 21 64 14). Prøvene kan tas fra fersk dødfisk eller svimere som har vokst normalt, eller fra frisk, bedøvd fisk. 

Generelt om prøvesvar og rapportering

Veterinærinstituttet eller utpekt laboratorium skal sende kopi til Mattilsynets avdelingskontor av de enkelte analysedata som sendes oppdretter/fiskehelsetjeneste.

Dersom prøver undersøkes ved et utpekt laboratorium, skal resultatene fra prøvene rapporteres til Veterinærinstituttet, postmottak vetinst.no, postmottak vetinst.no i henhold til fastsatt mal slik at Veterinærinstituttet, som kunnskapsstøtteinstitusjon, kan lage en samlerapport over ILA-overvåkingen innenfor kontrollområdene i region Nord.

0Tilføyd ved forskrift 28 okt 2015 nr. 1252.