Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Fusa og Tysnes kommuner, Hordaland

DatoFOR-2015-06-22-742
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse22.06.2015 - 12.04.2018
Sist endretFOR-2016-03-30-339 fra 12.04.2016
Endrer
Gjelder forFusa og Tysnes kommuner, Hordaland
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819-§35, FOR-2008-06-17-819-§30
Kunngjort25.06.2015   kl. 16.40
KorttittelForskrift om kontrollområde for å forebygge ILA, Fusa og Tysnes

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 22. juni 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 35, jf. § 30. Endret ved forskrift 20 mars 2016 nr. 339 (i kraft 12 april 2016).

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos laksefisk i forskriftens virkeområde.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder opprettelse av et kontrollområde bestående av en bekjempelsessone og en overvåkningssone i Fusa og Tysnes kommuner i Hordaland.

Tiltakene for akvakulturanlegg gjelder kun anlegg som bruker udesinfisert sjøvann.

Bekjempelsessonen opprettes rundt lokaliteten 24495 Nystølvågen i Fusa kommune og omfatter området i Bjørnefjorden øst for en rett linje fra 5,725; 60,103 Naustneset til 5,679; 60,079 Malkenes. Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen 12. april 2016. I sør avgrenses bekjempelsessonen av en rett linje i Lukksundet fra 5,703;60,051 til 5,704;60,049.

Overvåkingssonen er nordvest for bekjempelsessonen og avgrenses av en halvsirkel mellom et punkt 5,571;60,0778 på Store Godøya til 5,744;60,142 ved Baldersheim.

I vedlagte kart er overvåkningssonen merket med gult.

Forskriften omfatter også slakterier, tilvirkingsanlegg og notvaskerier utenfor kontrollområdet som håndterer akvakulturdyr, produkter av akvakulturdyr og utstyr fra bekjempelsessonen.

0Endret ved forskrift 30 mars 2016 nr. 339 (i kraft 12 april 2016).
§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med: 

Akvakulturdyr: Vannlevende dyr herunder kjønnsprodukter, hvile- og forplantningsstadier, som kommer fra eller er ment for akvakulturanlegg. 

Fisk: Enhver laksefisk og marin fisk uansett utviklingsstadium. 

Laksefisk: Fisk tilhørende slektene Salmo, Salvelinus og Oncorhyncus i familien Salmonidae. 

Infeksiøs lakseanemi (ILA): Virussykdom forårsaket av en sykdomsfremkallende variant av ILA-virus (HPR deletert ILA-virus) RNA-virus som er nært beslektet med familien Ortomyxoviridae. ILA gir alvorlig sykdom og dødelighet hos atlantisk laks. 

Kontrollområde: Et avgrenset geografisk område bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone opprettet som ledd i forebygging, bekjempelse og utrydding av ILA hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud.

Kapittel II.

0Opphevet ved forskrift 30 mars 2016 nr. 339 (i kraft 12 april 2016).

Kapittel III. Tiltak i overvåkningssonen

§ 10.Tiltak overfor anlegg med fisk i overvåkningssonen

Akvakulturanlegg i overvåkningssonen med laksefisk skal hver 14. dag oversende Mattilsynet lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merd- og karnivå.

Akvakulturanlegg i overvåkningssonen med laksefisk skal ha månedlig helsekontroll med prøveuttak egnet til å avdekke eventuell ILA-smitte.

Kapittel IV. Kontrollområdets varighet

§ 11.Opphevelse av bekjempelsessonen

Etter at all laksefisk fra bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr forskriftsmessig rengjort, desinfisert og brakklagt i samsvar med § 5 fjerde ledd, kan Mattilsynet vedta at bekjempelsessonen skal oppheves. Fra samme dato som bekjempelsessonen oppheves, innlemmes den i overvåkningssonen. Bekjempelsessonen er 12. april 2016 innlemmet i overvåkingssonen.

0Endret ved forskrift 30 mars 2016 nr. 339 (i kraft 12 april 2016).
§ 12.Opphevelse av overvåkningssonen

Overvåkningssonen oppheves når det er gått to år siden bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet.

Kapittel V. Andre bestemmelser

§ 13.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matlovens § 23 om tilsyn og vedtak, og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

§ 14.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 15.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28.

§ 16.Ikrafttredelse og varighet

Denne forskrift trer i kraft straks.

Vedlegg til forskrift:

Kart over kontrollområde i Fusa og Tysnes kommuner, Hordaland. 

lf-20150622-0742-01-02.png