Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Ibestad, Skånland og Gratangen kommuner, Troms

DatoFOR-2015-09-23-1073
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse23.09.2015
Sist endretFOR-2016-01-07-13 fra 14.01.2016
Endrer
Gjelder forIbestad, Skånland og Gratangen kommuner, Troms
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819-§36
Kunngjort24.09.2015   kl. 14.20
KorttittelForskrift om kontrollområde for å ILA, Ibestad, Skånland og Gratangen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 23. september 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 36. Endret ved forskrift 7 jan 2016 nr. 13 (i kraft 14 jan 2016).

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos laksefisk i forskriftens virkeområde.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder opprettelse av et kontrollområde bestående av en bekjempelsessone og en overvåkningssone i Ibestad, Skånland og Gratangen kommuner i Troms.

Tiltakene for akvakulturanlegg gjelder kun anlegg som bruker udesinfisert sjøvann.

Bekjempelsessonen opprettes rundt lokaliteten 11363 Enkeltstein (16.910, 68.728), i Ibestad kommune, Troms fylke. Bekjempelsessonen er opphevet 14. januar 2016 og innlemmet i overvåkingssonen.

Overvåkningssonen ligger utenfor bekjempelsessonen og gjelder Astafjorden og Grovfjorden og avgrenses av en rett linje i

-Nordøst fra Kipertneset (17.183, 68.773) til Dallevika (17.260, 68.735),
-Nordvest fra Hellnakkneset (16.669, 68.731) på Store Rogla til Dyngeneset (16.863, 68.771) på Rolla og
-Vest fra Hellnakkneset (16.669, 68.731) på Store Rogla og i en rett linje til Kalkovnen (16.665, 68.650).

I vedlagte kart er overvåkningssonen merket med gult.

Forskriften omfatter også slakterier, tilvirkingsanlegg og notvaskerier utenfor kontrollområdet som håndterer akvakulturdyr, produkter av akvakulturdyr og utstyr fra bekjempelsessonen.

0Endret ved forskrift 7 jan 2016 nr. 13 (i kraft 14 jan 2016).
§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med: 

Akvakulturdyr: Vannlevende dyr herunder kjønnsprodukter, hvile- og forplantningsstadier, som kommer fra eller er ment for akvakulturanlegg. 

Fisk: Enhver laksefisk og marin fisk uansett utviklingsstadium. 

Laksefisk: Fisk tilhørende slektene Salmo, Salvelinus og Oncorhyncus i familien Salmonidae. 

Infeksiøs lakseanemi (ILA): Virussykdom forårsaket av en sykdomsfremkallende variant av ILA-virus (HPR deletert ILA-virus) RNA-virus som er nært beslektet med familien Ortomyxoviridae. ILA gir alvorlig sykdom og dødelighet hos atlantisk laks. 

Kontrollområde: Et avgrenset geografisk område bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone opprettet som ledd i forebygging, bekjempelse og utrydding av ILA hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud.

Kapittel II.

0Opphevet ved forskrift 7 jan 2016 nr. 13 (i kraft 14 jan 2016).

Kapittel III. Tiltak i overvåkningssonen

§ 10.Tiltak overfor anlegg med laksefisk i overvåkningssonen

Akvakulturanlegg i overvåkningssonen med laksefisk skal hver 14. dag oversende Mattilsynet lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merd- og karnivå.

Akvakulturanlegg i overvåkningssonen med laksefisk skal ha månedlig helsekontroll med prøveuttak egnet til å avdekke eventuell ILA-smitte. Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften.

Kapittel IV. Kontrollområdets varighet

§ 11.Opphevelse av bekjempelsessonen

Etter at all laksefisk fra bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr forskriftsmessig rengjort, desinfisert og brakklagt i samsvar med § 5 fjerde ledd, kan Mattilsynet vedta at bekjempelsessonen skal oppheves. Fra samme dato som bekjempelsessonen oppheves, innlemmes den i overvåkningssonen. Bekjempelsessonen er 14. januar 2016 innlemmet i overvåkningssonen.

0Endret ved forskrift 7 jan 2016 nr. 13 (i kraft 14 jan 2016).
§ 12.Opphevelse av overvåkningssonen

Overvåkningssonen oppheves når det er gått to år siden bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet.

Kapittel V. Andre bestemmelser

§ 13.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matlovens § 23 om tilsyn og vedtak, og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

§ 14.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 15.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28.

§ 16.Ikrafttredelse og varighet

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskriften oppheves automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever bekjempelsessonen i samsvar med forskriftens § 11.

Vedlegg 1 kart:

Kart over kontrollområde i Ibestad, Skånland og Gratangen kommuner, Troms.

0Endret ved forskrift 7 jan 2016 nr. 13 (i kraft 14 jan 2016).
 

lf-20150923-1073-01-02.png

Vedlegg 2 prøvetaking: 

Plan for prøvetaking i forbindelse med ILA 

Uttak av prøver 

Lokaliteter med laks

1.Dødfisk plukkes daglig og gjennomgås for å se om det er fisk med typiske tegn på ILA (mørk svullen milt, anemi, blødninger, væske i bukhulen mm). Det anbefales å ta forløpende prøver fra minimum 10 fisk (med mulige ILA-tegn) gjennom en månedsperiode. Prøvene tas av nyre og hjerte og legges på glass med RNA-later.

Fiskehelsetjeneste bør gi veiledning i prøveuttak og oppbevaring av prøvene til personell på anleggene.

Ved forøket dødelighet gis det umiddelbar melding til Mattilsynet og fiskehelsetjeneste for hastebesøk, uttak av prøver og umiddelbar analyse, jf. krav i akvakulturdriftsforskriften.

2.Ved den månedlige inspeksjonen tas det et tilsvarende antall prøver (10–15 fisk) fra fersk dødfisk, syk og svak fisk. Prøver av hjerte, nyre og gjeller tas for viruspåvisning (RNA-later) sammen med tilhørende lever, hjerte og nyre for histopatologi (formalinfikserte). Samtlige prøver tatt gjennom den siste måneden blir sendt til laboratorium som er akkreditert for ILA-analyser.

Samlet antall laks som det tas prøver fra i løpet av en måned, bør være 20–30.

Lokaliteter med regnbueørret

1.Det tas prøver fra et minimum av 10 fisk pr lokalitet, fortrinnsvis av fersk dødfisk, syk og svak fisk.