Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Lenvik og Tromsø kommuner, Troms

DatoFOR-2015-09-29-1181
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse29.09.2015
Sist endretFOR-2016-02-17-175 fra 19.02.2016
Endrer
Gjelder forLenvik og Tromsø kommuner, Troms
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819-§36
Kunngjort14.10.2015   kl. 16.00
KorttittelForskrift om kontrollområde for ILA, Lenvik og Tromsø

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 29. september 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 36. Endret ved forskrift 17 feb 2016 nr. 175 (i kraft 19 feb 2016).

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr innenfor forskriftens virkeområde.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Lenvik og Tromsø kommuner i Troms.

Bekjempelsessonen opprettes omkring lokaliteten 32537 Baltsfjord (17.768, 69.546), i Lenvik kommune, Troms fylke. Bekjempelsessonen er 19. februar 2016 nr. 175 opphevet og innlemmet i overvåkingssonen.

Overvåkningssonen ligger utenfor bekjempelsessonen og gjelder Øyfjorden, Baltsfjorden og Stønesbotn med en avgrensning:

-I nord av en rett linje mellom Ytre Skjeggesteinen (17.499, 69.601) og en rett linje til Edøya (17.901, 69.615), og videre
-i øst av en rett linje mot Gavlen (17.962, 69.521).

I vedlagte kart er overvåkningssonen er merket med gult.

Forskriften omfatter også slakterier, tilvirkingsanlegg og notvaskerier utenfor kontrollområdet som håndterer akvakulturdyr, produkter av akvakulturdyr og utstyr fra anlegg i bekjempelsessonen.

0Endret ved forskrift 17 feb 2016 nr. 175 (i kraft 19 feb 2016).
§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med:

Akvakulturdyr: Vannlevende dyr, inkludert kjønnsprodukter, hvile- og forplantningsstadier, unntatt sjøpattedyr, som kommer fra eller er ment for akvakulturanlegg. 

Fisk: Enhver laksefisk og marin fisk uansett utviklingsstadium. 

ILA (infeksiøs lakseanemi): Virussykdom forårsaket av en sykdomsfremkallende variant av ILA-virus (HPR deletert ILA-virus) RNA-virus som er nært beslektet med familien Orthomyxoviridae. ILA gir alvorlig sykdom og dødelighet hos atlantisk laks. 

Laksefisk: Fisk tilhørende slektene Salmo, Salvelinus og Oncorhynchus i familien Salmonidae. 

Kontrollområde: Et avgrenset geografisk område bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone opprettet som ledd i forebygging, begrensning og bekjempelse av ILA, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud.

Kapittel II. Tiltak i bekjempelsessonen

0Opphevet ved forskrift 17 feb 2016 nr. 175 (i kraft 19 feb 2016).

Kapittel III. Tiltak i overvåkningssonen

§ 10.Tiltak overfor anlegg med laksefisk i overvåkningssonen

Matfiskanlegg for laksefisk i overvåkingssonen skal hver 14. dag inntil bekjempelsessonen er opphevet oversende Mattilsynet lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå.

Akvakulturanlegg i sjø i overvåkingssonen skal ha månedlig helsekontroll med prøveuttak egnet til å avdekke eventuell ILA-smitte. Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften.

§ 11.Tiltak ved transport i overvåkningssonen

Mattilsynet kan pålegge tiltak overfor transportør som transporterer akvakulturdyr til eller fra anlegg i overvåkningssonen slik som krav om godkjent transportrute, lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon. Dersom tiltak pålegges skal transportør daglig føre skriftlige registreringer over gjennomførte tiltak. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon.

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i overvåkningssonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

§ 12.Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i overvåkningssonen

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor overvåkningssonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

Kapittel IV. Kontrollområdets varighet

§ 13.Opphevelse av bekjempelsessonen

Etter at all laksefisk fra matfiskanleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr forskriftsmessig rengjort og desinfisert, lokalitetene har gjennomført en samordnet brakklegging av bekjempelsessonen i minimum to måneder og anlegg der det er påvist ILA er brakklagt i minimum tre måneder, kan Mattilsynet vedta at bekjempelsessonen skal oppheves. Mattilsynet kan som et unntak fra brakkleggingskravene oppheve bekjempelsessonen med bakgrunn i utvidet helsekontroll og laboratorieundersøkelser. Fra samme dato som bekjempelsessonen oppheves, innlemmes den i overvåkningssonen. Bekjempelsessonen er 19. februar 2016 nr. 175 innlemmet i overvåkningssonen.

0Endret ved forskrift 17 feb 2016 nr. 175 (i kraft 19 feb 2016).
§ 14.Opphevelse av overvåkningssonen

Overvåkningssonen oppheves når det er gått to år siden bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet.

Kapittel V. Andre bestemmelser

§ 15.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matlovens § 23 om tilsyn og vedtak, og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

§ 16.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 17.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28.

§ 18.Ikrafttredelse og varighet

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskriften oppheves automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever bekjempelsessonen i samsvar med forskriftens § 13.

Vedlegg 1 kart:

Kart over ILA-kontrollområde i Lenvik og Tromsø kommuner, Troms 

lf-20150929-1181-01-02.png

Vedlegg 2 prøvetaking: 

Plan for prøvetaking i forbindelse med ILA 

Uttak av prøver 

Lokaliteter med laks

1. Dødfisk plukkes daglig og gjennomgås for å se om det er fisk med typiske tegn på ILA (mørk svullen milt, anemi, blødninger, væske i bukhulen mm). Det anbefales å ta forløpende prøver fra minimum 10 fisk (med mulige ILA-tegn) gjennom en månedsperiode. Prøvene tas av nyre og hjerte og legges på glass med RNA-later.

Fiskehelsetjeneste bør gi veiledning i prøveuttak og oppbevaring av prøvene til personell på anleggene.

Ved forøket dødelighet gis det umiddelbar melding til Mattilsynet og fiskehelsetjeneste for hastebesøk, uttak av prøver og umiddelbar analyse, jf. krav i akvakulturdriftsforskriften.

2. Ved den månedlige inspeksjonen tas det et tilsvarende antall prøver (10–15 fisk) fra fersk dødfisk, syk og svak fisk. Prøver av hjerte, nyre og gjeller tas for viruspåvisning (RNA-later) sammen med tilhørende lever, hjerte og nyre for histopatologi (formalinfikserte). Samtlige prøver tatt gjennom den siste måneden blir sendt til laboratorium som er akkreditert for ILA-analyser.

Samlet antall laks som det tas prøver fra i løpet av en måned, bør være 20-30. 

Lokaliteter med regnbueørret

1. Det tas prøver fra et minimum av 10 fisk pr lokalitet, fortrinnsvis av fersk dødfisk, syk og svak fisk.