Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i 2016, Nordland, Troms og Finnmark

DatoFOR-2015-11-10-1319
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordland, Troms og Finnmark
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§42, FOR-2001-10-16-4686
Kunngjort19.11.2015   kl. 13.30
KorttittelForskrift om regulering av rognkjeksfisket

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 10. november 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 16 og § 42, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark.

§ 2.Maksimalkvote

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande et kvantum rognkjeks tilsvarende 4 000 kilo utilvirket rognkjeksrogn.

Ved landing av selvtilvirket rogn er omregningsfaktoren 1,2 slik at 1 kg tilvirket rogn avregnes som 1,2 kg av kvoten.

§ 3.Fangstperiode

Det er forbudt å drive fiske etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark vest for 26°Ø etter 20. juni.

Det er forbudt å drive fiske etter rognkjeks i Finnmark øst for 26°Ø etter 5. juli.

Grensen ved 26°Ø trekkes slik at den samsvarer med statistikkområde 03.

§ 4.Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy.

Ved utskiftning av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommende eie i reguleringsåret.

Når det ved utskiftning gjøres fradrag etter andre og tredje ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra.

§ 5.Overføring av fangst

Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst fisket av et annet fartøy.

§ 6.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 7.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.