Forskrift om fredningssoner ved kraftverk, vannverk m.m., Sør-Trøndelag

DatoFOR-2016-03-04-228
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse04.03.2016
Sist endret
EndrerFOR-2007-06-21-919
Gjelder forSør-Trøndelag
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§33, FOR-1992-11-27-864
Kunngjort10.03.2016   kl. 14.15
KorttittelForskrift om fredningssoner ved kraftverk m.m., Sør-Trøndelag

Hjemmel: Fastsatt av Miljødirektoratet 4. mars 2016 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 33, jf. delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864.

§ 1.Forbud

Ved avløpet fra Svorkmo kraftverk i Orkla, fra Nedre Leirfoss/Brattsberg kraftverk i Nidelva og fra Søa kraftverk i Hemnefjorden, er alt fiske forbudt i de fredningssoner som er beskrevet i § 2.

§ 2.Sonebeskrivelse
1.Svorkmo kraftverk

Sonen er avgrenset av en rett linje trukket tvers over elva 250 m nedenfor tunnelavløpet målt langs jernbanelinjen, og en rett linje trukket tvers over elva 50 m ovenfor avløpskanalens samløp med Orkla.

2.Nedre Leirfoss/Brattsberg kraftverk

Sonen går fra foten av Nedre Leirfoss ned til en rett linje trukket tvers over elva som berører spissen av tangen mellom de to avløpene.

3.Søa kraftverk

Fredningssonen avgrenses på land av en rett linje trukket mellom to merkestenger plassert 30 meter på hver side av kraftverksutløpet. Fra merkestengene trekkes to linjer vinkelrett på land 30 meter ut til to bøyer, som danner utgangspunkt for en rett linje mellom bøyene.

§ 3.Unntak fra forbudet
1.Svorkmo kraftverk

Forbudet i fredningssonen ved avløpet fra Svorkmo kraftverk gjelder ikke fiske som foregår fra eiendommene 109/1 og 61/1. Unntaket gjelder likevel ikke fiske i avløpskanalen fra Svorkmo kraftverk.

Fisket skal ikke utøves med mer enn en stang om gangen fra hver eiendom. Det kan bare fiskes med flue. Døgnkvoten for fiske i sonen er samlet 6 laks, fordelt likt mellom de to eiendommene. Det gjelder ingen døgnkvote for sjøørret.

Forskrifter eller regler for fiske i Orkla som fastsettes av Fylkesmannen eller Orkla fellesforvaltning som ytterligere begrenser fisket i fredningssonen, skal følges.

2.Søa kraftverk

Forbudet gjelder ikke fiske i tidsrommet 1. oktober–30. april.

§ 4.Merking

Grensene skal avmerkes med tydelige merker.

§ 5.Straff

Brudd på disse bestemmelser er straffbart, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. § 49.

§ 6.Ikrafttreden. Opphevelser

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 21. juni 2007 nr. 919 om fredningssoner ved kraftverk, vannverk m.m., Sør-Trøndelag.