Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner, Akershus, Buskerud og Vestfold

DatoFOR-2016-07-07-919
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse07.07.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forAsker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner, Akershus, Buskerud og Vestfold
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819-§47
Kunngjort14.07.2016   kl. 12.45
KorttittelForskrift om kontrollområde for Gyrodactylus salaris, Asker m.fl.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 7. juli 2016 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sjukdommer hos akvatiske dyr § 47.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å forebygge, begrense og utrydde sjukdom på grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr innenfor forskriftens virkeområde.

§ 2.Virkeområde

Forskriften oppretter kontrollområde som består av bekjempingssone og overvåkingssone i elver og deres nedslagsfelt i Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner, Buskerud og Vestfold fylker.

Bekjempingssonen omfatter anadrom strekning av Lierelva, Sandevassdraget og Drammenselva ovenfor Drammen kommune.

Overvåkingssonen omfatter elvestrekningen av Drammenselva i Drammen kommune, områdene ovenfor anadrom strekning i Drammenselva opp til utløp fra Tyrifjorden og elveløp og nedslagsfelt for andre elver/bekker med utløp i Drammensfjorden og Sandebukta ut til ei linje trukket mellom Dalsvika i Hurum og Mulodden i Holmestrand. Nedslagsfeltet til Drammenselva opp til utløp fra Tyrifjorden og de andre sjøene i nedslagsfeltet er inkludert i overvåkingssonen.

I vedlagte kart er bekjempingssonen merket med rødt og elveløp i overvåkingssonen er merket med gult.

§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med: 

Anadrom strekning: den strekning der laksefisk, inkludert yngel av slik fisk, kan vandre i et vassdrag opp til første vandringshinder. 

Nedslagsfelt: det området som bidrar med vann til et vassdrag. 

Tiltakshaver: instans som har fått i oppdrag av myndighetene å gjennomføre kjemisk behandling av vannforekomster. 

Vannsport: bruk av båt, padling, vindsurfing, rafting og dykking.

Kapittel II. Tiltak som gjelder i bekjempingssonen

§ 4.Forbud mot fiske og andre aktiviteter

Det er forbudt å fiske med ethvert redskap eller drive vannsport i bekjempingssonen.

Mattilsynet kan godkjenne fiske dersom rettighetshavere organiserer et nødvendig opplegg for å forebygge smittespredning, herunder desinfeksjon av utstyr.

Vannsportaktivitet er likevel tillatt dersom utøverne ved skriftlig egenerklæring og gyldig klistremerking av utstyr, kan dokumentere nødvendig forebygging av smittespredning.

§ 5.Forbud mot flytting av vann

Vann som er hentet fra anadrom strekning i de tre elvene i bekjempingssonen og fra Drammenselva innen Drammen kommune skal ikke slippes ut i andre vassdrag eller ovenfor anadrom strekning. Uttak av vann fra anadrom strekning av disse elvene skal meldes til Mattilsynet. Mattilsynet kan pålegge desinfeksjon av enheter som har vært brukt til slik henting.

Kapittel III. Tiltak som gjelder i hele kontrollområdet

§ 6.Restriksjoner på flytting og utsett

Uten tillatelse fra Mattilsynet er det forbudt å flytte levende eller døde akvatiske dyr til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag i kontrollområdet.

Det er forbudt å sette ut fisk i kontrollområdet uten tillatelse fra Mattilsynet.

§ 7.Kjemisk behandling av vassdrag

Mattilsynet kan vedta kjemisk behandling av vassdrag i kontrollområdet for å begrense eller utrydde forekomsten av Gyrodactylus salaris.

Kapittel IV. Tiltak som gjelder i overvåkingssonen

§ 8.Tørking eller desinfeksjon av fiskeutstyr, båter og andre gjenstander

Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag, skal tørkes fullstendig eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag.

Kapittel V. Tiltak ved kjemisk behandling

§ 9.Desinfeksjon av utstyr, personell og innretninger

Desinfeksjon av utstyr, personell og innretninger og andre nødvendige smitteforebyggende tiltak, skal iverksettes av tiltakshaver. Mattilsynet behandler og godkjenner søknad om opplegg for smitteforebyggende tiltak.

§ 10.Oppsamling og håndtering av dødfisk

Innsamling og forsvarlig håndtering av fisk som dør under kjemisk behandling i kontrollområdet skal iverksettes av tiltakshaver. Mattilsynet behandler og godkjenner søknad om detaljert opplegg for innsamling og håndtering av dødfisk.

Kapittel VI. Oppheving av bekjempingssonen

§ 11.Oppheving av bekjempingssonen

Etter at kjemisk behandling i kontrollområdet er gjennomført, kan Mattilsynet oppheve bekjempingssonen og slå denne sammen med overvåkingssonen.

Kapittel VII. Andre bestemmelser

§ 12.Tilsyn og vedtak

Når ikke annet er bestemt fører Mattilsynet tilsyn med og fatter de nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matlovens § 23 om tilsyn og vedtak, og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

§ 13.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 14.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28.

§ 15.Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft straks.

Forskriften oppheves når Mattilsynet har gjort vedtak om friskmelding av kontrollområdet.

Vedlegg: Kart over kontrollområde for Gyrodactylus salaris i Drammensregionen 

lf-20160707-0919-01-01.png