Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest, Eidskog kommune, Hedmark

DatoFOR-2016-08-17-972
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse17.08.2016
Sist endret
EndrerFOR-2011-08-05-831
Gjelder forEidskog kommune, Hedmark
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819-§47
Kunngjort18.08.2016   kl. 11.10
KorttittelForskrift om kontrollområde for krepsepest, Eidskog

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 17. august 2016 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 47.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å begrense spredning av sykdommen krepsepest hos ferskvannskreps i Eidskog kommune, og å forebygge spredning til andre områder og vassdrag utenfor kommunen.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder i kontrollområdet som omfatter vassdrag i Eidskog kommune i Hedmark som er vist i kartet i vedlegg I.

Forskriften retter seg mot enhver.

§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med:

1)kontrollområde: avgrenset geografisk område opprettet som ledd i bekjempelsen av krepsepest, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud.
2)vassdrag: elv, bekk, dam eller innsjø, samt områder som drenerer til disse.

Kapittel II. Tiltak i kontrollområdet

§ 4.Påbud og forbud for å hindre smittespredning

Det er forbudt å

1)fange levende ferskvannskreps, oppbevare ferskvannskreps i bur eller teiner eller å plukke død eller levende ferskvannskreps i kontrollområdet.
2)flytte levende eller døde ferskvannskreps eller andre akvatiske organismer inn til, innen eller ut av kontrollområdet. Det er likevel lov til å flytte døde akvatiske organismer som skal spises ut av kontrollområdet, med unntak av ferskvannskreps.
3)føre ubehandlet avfall og ubearbeidede produkter av fisk og andre akvatiske organismer ut av eller oppstrøms innen kontrollområdet. Forbudet gjelder ikke avfall som skal transporteres i lukket beholder til godkjent avfallsdeponi.
4)føre ubehandlet vann ut av eller oppstrøms innen kontrollområdet. Forbudet gjelder ikke vann fra godkjente vannverk og private vannkilder som ikke har forbindelse til overflatevann i vassdrag i kontrollområdet.

Det er påbudt å

1)sørge for at båter, vannsportutstyr, fangst- og fiskeredskaper, anleggsmaskiner, vannbeholdere og annet utstyr eller redskaper som har vært benyttet i området tørkes fullstendig, rengjøres og desinfiseres, før de benyttes utenfor kontrollområdet.
2)melde observasjoner av døde eller syke kreps til Mattilsynet.

Kapittel III. Andre bestemmelser

§ 5.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matlovens § 23 om tilsyn og vedtak.

Mattilsynet kan gi påbud om andre nødvendige tiltak for å hindre spredning av krepsepest til andre områder, herunder stenging av sluser, tiltak i anlegg som er anlagt for at fisk og andre akvatiske dyr kan forsere vandringshindre, slik som fisketrapper og annet for å hindre at smitte spres til andre deler av vassdraget.

§ 6.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 7.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart etter matloven § 28.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 5. august 2011 nr. 831 om sone for å bekjempe og begrense krepsepest i Buåa og Harstadsjøen, Eidskog kommune i Hedmark.

Vedlegg I 

lf-20160817-0972-01-01.png