Grunnlovsforslag 1 B (2011-2012), Dok.nr.12:01 B (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Øyvind Korsberg, Per-Kristian Foss, Marit Nybakk, Dagfinn Høybråten, Lars Peder Brekk og Trine Skei Grande: Grunnlovsforslag 1 (2011-2012) på bokmål og nynorsk

Dato2012-09-28
Henvisninger i teksten Grunnlova (1814), §14

 

Side 1

Til Stortinget

BAKGRUNN

Det vises til Dok.nr.12:01 (2011-2012) Grunnlovsforslag 1 (2011-2012) fra Dag Terje Andersen, Øyvind Korsberg, Per-Kristian Foss, Marit Nybakk, Dagfinn Høybråten, Trygve Slagsvold Vedum, Trine Skei Grande og Snorre Serigstad Valen om endring i Grunnloven § 14 med sikte på å utelukke at stortingsrepresentanter kan beskikkes som statssekretærer. Forslaget ble fremmet på originalspråk (1903-språk) og på bokmål. I forslaget her fremmes det samme forslaget i nye språkversjoner.

Stortinget ba 21. mai 2012 Stortingets presidentskap om å «bidra til å få utarbeidet oppdaterte språklige versjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk». Presidentskapet oppnevnte 31. mai 2012 et utvalg til å gjøre dette (Grunnlovsspråkutvalget), som 17. september 2012 avga rapport til presidentskapet med forslag til nye språkversjoner av Grunnloven.

Ettersom Grunnloven i neste periode kan bli vedtatt i nye språkversjoner, er det hensiktsmessig at grunnlovsforslag som fremmes i denne perioden, fremsettes både på originalspråk (1903-språk) og på bokmål og nynorsk. Dermed kan de behandles og eventuelt vedtas uansett hvilken språkform Grunnloven for øvrig er utformet i.

Forslagene i Grunnlovsforslag 1 (2011-2012) fremmes derfor også på tidsmessig bokmål og nynorsk. Grunnlovsforslag 1 (2011-2012) ble også fremmet på bokmål, men det var ikke utformet i tråd med Grunnlovsspråkutvalgets anbefalinger, og vil derfor ikke være i overensstemmelse med Grunnloven for øvrig dersom Grunnlovsspråkutvalgets forslag blir vedtatt. Forslagene i Grunnlovsforslag 1 (2011-2012) fremmes derfor på nytt også på bokmål. Alternativene i forslaget er nummerert med bokstaven A for å skille dem fra alternativene i Grunnlovsforslag 1 (2011-2012), der bokmålsalternativene ble gitt bokstav A og originalspråkalternativene fikk bokstav B.

I Grunnlovsspråkutvalgets rapport er forslag til nye formuleringer av Grunnloven § 14 annet punktum fremsatt i to alternativer. For å unngå å måtte fremme også forslaget til endring av § 14 i to alternativer, fremmes det i forslaget her bare forslag om endring av § 14 første punktum. Se nærmere i Grunnlovsspråkutvalgets rapport Dok.nr.19 (2011-2012), s. 87.

FORSLAG

Det fremmes derfor følgende 

forslag: 

I

Alternativ 1 A (bokmål og nynorsk):

§ 14 første punktum skal lyde:

Kongen kan utnevne stemmeberettigede norske borgere som ikke er stortingsrepresentanter, til statssekretærer, som bistår statsrådets medlemmer under utførelsen av deres gjøremål utenfor statsrådet.

Kongen kan utnemne røysteføre norske borgarar som ikkje er stortingsrepresentantar, til statssekretærar, som hjelper medlemmene av statsrådet med gjeremåla deira utanfor statsrådet. 

Alternativ 2 A (bokmål og nynorsk):

§ 14 nytt annet ledd skal lyde:

Stortingsrepresentanter kan ikke utnevnes til statssekretærer.

Stortingsrepresentantar kan ikkje utnemnast til statssekretærar. 

Alternativ 3 A (bokmål og nynorsk):

§ 14 nytt annet ledd skal lyde:

Stortingsrepresentanter kan ikke utnevnes til statssekretærer eller ansettes som politiske rådgivere ved statsrådets kontorer.

Stortingsrepresentantar kan ikkje utnemnast til statssekretærar eller tilsetjast som politiske rådgjevarar ved statsrådskontora. 

II
Ikrafttreden

Alternativ 1

Grunnlovsendring vedtatt i samsvar med forslag i del I trer i kraft 1. oktober 2017. 

Alternativ 2

Grunnlovsendring vedtatt i samsvar med forslag i del I trer i kraft med virkning fra det tidspunkt da Stortinget trer sammen etter neste stortingsvalg, jf. Grunnloven § 68. 

28. september 2012 

Dag Terje AndersenØyvind KorsbergPer-Kristian Foss
Marit NybakkDagfinn HøybråtenLars Peder Brekk
Trine Skei Grande
 

-----

Referert i Stortingets møte 28. september 2012.

«Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.» 

Dag Terje Andersen
president