Grunnlovsforslag 2 (1999-2000), Dok.nr.12:02 (1999-2000) Grunnlovsforslag fra Øystein Djupedal og Rolf Reikvam om endringer i Grunnloven § 2, § 5, § 9, § 12, § 21, § 22, § 27, § 44 og § 106, opphevelse av Grunnloven § 4 og § 16 og endring av overskriften til kapittel A. (Statskirkeordningen og religions- og livssynsfrihet)

Dato2000-09-27
Henvisninger i teksten Grunnlova (1814), §2, §4, §5, §9, §12, §16, §21, §22, §27, §44, §106

 

Til Stortinget

[BAKGRUNN]

Forslaget går ut på å

-oppheve statskirkeordningen
-innføre religions- og livssynsfrihet på like vilkår for alle innvånere i riket.

FORSLAG

I

Overskriften til kapittel A skal lyde:

Om Statsformen 

I § 2 gjøres følgende endringer:

Første ledd skal lyde:

Alle Indvaanere af Riget have paa lige Vilkaar Frihed til Udøvelse af Religion og Livsanskuelse. 

Andre ledd oppheves. 

§ 4 oppheves. 

§ 5 skal lyde:

Kongen kan ikke lastes, eller anklages. Ansvarligheden paaligger hans Raad. 

§ 9 skal lyde:

Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen, aflægger han for Storthinget følgende Forsikring: «Jeg lover og forsikrer, at ville regjere Kongeriget Norge i Overensstemmelse med dets Konstitution og Love!»

Er intet Storthing paa den Tid, samlet, nedlægges Forsikringen skriftlig i Statsraadet og gjentages høitideligen af Kongen paa første Storthing. 

§ 12 andre ledd oppheves. 

§ 16 oppheves. 

§ 21 skal lyde:

Kongen vælger og beskikker, efter at have hørt sit Statsraad, alle civile og militære Embedsmænd. Disse skulle, før Beskikkelse finder Sted, høitideligen tilsige Konstitutionen og Kongen Lydighed og Troskab; dog kunne de Embedsmænd der ei ere norske Borgere, ved lov fritages for denne Pligt. De kongelige Prinser maa ei beklæde civile Embeder. 

§ 22 første ledd skal lyde:

Statsministeren og de øvrige Statsraadets Medlemmer samt Statssekretærene kunne, uden foregaaende Dom, afskediges af Kongen, efterat han derom har hørt Statsraadets Betænkning. Det samme gjælder for de Embedsmænd, som ere ansatte ved Statsraadets Kontorer eller ved Diplomatiet eller Konsulatvæsenet, civile Overøvrigheds-Personer, Regimenters og andre militære Korpsers Chefer, Kommandanter i Fæstninger og Høistbefalende paa Krigsskibe. Hvorvidt Pension bør tilstaaes de saaledes afskedigede Embedsmænd, afgjøres af det næste Storthing. Imidlertid nyde de to Trediedele af deres forhen havte Gage. 

§ 27 andre ledd oppheves. 

§ 44 skal lyde:

Den Prinsesse eller Prins, som i de udi § 41 anførte Tilfælde forestaar Regjeringen, skal for Storthinget skriftlig aflægge følgende Forsikring: «Jeg lover og forsikrer at ville forestaa Regjeringen i Overensstemmelse med Konstitutionen og Lovene!»

Holdes ei Storthinget paa den Tid, nedlægges Forsikringen i Statsraadet, og tilstilles siden næste Storthing.

Den Prinsesse eller Prins, som een Gang har aflagt Forsikringen, gjentager den ikke senere. 

§ 106 første punktum oppheves. 

Oslo, 27. september 2000 

Øystein DjupedalHallgeir H. Langeland
 

-----

Referert i Stortingets møte 28. september 2000.

«Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje Storting etter neste valg.» 

Kirsti Kolle GrøndahlSigne Øye
presidentsekretær