Grunnlovsforslag 2 B (2011-2012), Dok.nr.12:02 B (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Dagfinn Høybråten: Grunnlovsforslag 2 (2011-2012) på bokmål og nynorsk

Dato2012-09-28
Henvisninger i teksten Grunnlova (1814), §110b

Til Stortinget

BAKGRUNN

Det vises til Grunnlovsforslag 2 (2011-2012) fra Dagfinn Høybråten, Anne Tingelstad Wøien, Erling Sande og Hallgeir H Langeland om endring av Grunnloven § 110 b - vern om matjordressursene. I forslaget her fremmes rent språklige tilleggsforslag til Grunnlovsforslag 2 (2011-2012).

Stortinget ba 21. mai 2012 Stortingets presidentskap om å «bidra til å få utarbeidet oppdaterte språklige versjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk». Presidentskapet oppnevnte 31. mai 2012 et utvalg til å gjøre dette (Grunnlovsspråkutvalget), som 17. september 2012 avga rapport til presidentskapet med forslag til nye språkversjoner av Grunnloven.

Ettersom Grunnloven i neste periode kan bli vedtatt i nye språkversjoner, er det hensiktsmessig at grunnlovsforslag som fremmes i denne perioden fremsettes både på originalspråk (1903-språk), og på bokmål og nynorsk. Dermed kan de behandles og eventuelt vedtas uansett hvilken språkform Grunnloven for øvrig er utformet i. Forslaget i Grunnlovsforslag 2 (2011-2012) fremmes derfor også på tidsmessig bokmål og nynorsk.

FORSLAG

Det fremmes derfor følgende 

forslag: 

Grunnloven § 110 b første ledd annet punktum skal lyde:

Naturens ressurser, herunder matjordressurser, skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Naturressursane, medrekna matjordressursane, skal disponerast ut frå ein langsiktig og allsidig synsmåte som tryggjer denne retten òg for kommande slekter. 

28. september 2012 

Dagfinn Høybråten 

-----

Referert i Stortingets møte 28. september 2012.

«Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.» 

Dag Terje Andersen
president