Grunnlovsforslag 4 B (2011-2012), Dok.nr.12:04 B (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Hallgeir H Langeland: Grunnlovsforslag 4 (2011-2012) på bokmål og nynorsk

Dato2012-09-28
Henvisninger i teksten Grunnlova (1814), §12, §50, §61

 

Side 1

Til Stortinget

BAKGRUNN

Det vises til Grunnlovsforslag 4 (2011-2012) fra Snorre Serigstad Valen, Frøydis Elisabeth Sund, Hallgeir H Langeland, Jette F. Christensen, Stine Renate Håheim og Trine Skei Grande om endringer i Grunnloven § 12, § 50 og § 61 (innføring av 16-års stemmerett). I forslaget her fremmes det samme forslaget i nye språkversjoner.

Stortinget ba 21. mai 2012 Stortingets presidentskap om å «bidra til å få utarbeidet oppdaterte språklige versjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk». Presidentskapet oppnevnte 31. mai 2012 et utvalg til å gjøre dette (Grunnlovsspråkutvalget), som 17. september 2012 avga rapport til presidentskapet med forslag til nye språkversjoner av Grunnloven.

Ettersom Grunnloven i neste periode kan bli vedtatt i nye språkversjoner, er det hensiktsmessig at grunnlovsforslag som fremmes i denne perioden fremsettes både på originalspråk (1903-språk), og på bokmål og nynorsk. Dermed kan de behandles og eventuelt vedtas uansett hvilken språkform Grunnloven for øvrig er utformet i. Forslagene i Grunnlovsforslag 4 (2011-2012) fremmes derfor også på tidsmessig bokmål og nynorsk.

I Grunnlovsforslag 4 (2011-2012) ble forslag til endringer av § 12 første ledd første punktum fremsatt i tre alternativer. De tilsvarende alternativene i forslaget her er nummerert med bokstaven B (1 B, 2 B, og 3 B) for å skille dem fra de tre nevnte alternativene i Grunnlovsforslag 4 (2011-2012).

FORSLAG

Det fremmes derfor følgende 

forslag: 

§ 12 første ledd første punktum skal lyde: 

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Kongen velger selv et råd av stemmeberettigede norske borgere som har fylt 18 år eller fyller 18 år i det år valgtinget holdes.

Kongen vel sjølv eit råd av røysteføre norske borgarar som har fylt 18 år eller fyller 18 år i det året valtinget blir halde. 

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

Regjeringen velger selv et råd av stemmeberettigede norske borgere som har fylt 18 år eller fyller 18 år i det år valgtinget holdes.

Regjeringa vel sjølv eit råd av røysteføre norske borgarar som har fylt 18 år eller fyller 18 år i det året valtinget blir halde. 

Alternativ 3 B (bokmål og nynorsk):

Presidenten velger selv et råd av stemmeberettigede norske borgere som har fylt 18 år eller fyller 18 år i det år valgtinget holdes.Side 2

Presidenten vel sjølv eit råd av røysteføre norske borgarar som har fylt 18 år eller fyller 18 år i det året valtinget blir halde. 

§ 50 første ledd skal lyde (på bokmål og nynorsk):

Stemmerett ved stortingsvalg har de norske borgere som har fylt 16 år eller fyller 16 år i det år valgtinget holdes.

Røysterett ved stortingsval har dei norske borgarane som har fylt 16 år eller fyller 16 år i det året valtinget blir halde. 

§ 61 skal lyde (på bokmål og nynorsk):

§ 61

Bare den kan velges til representant som har stemmerett og har fylt 18 år eller fyller 18 år i det år valgtinget holdes.

§ 61

Berre den kan veljast til representant som har røysterett og har fylt 18 år eller fyller 18 år i det året valtinget blir halde. 

28. september 2012 

Hallgeir H Langeland 

-----

Referert i Stortingets møte 28. september 2012.

«Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.» 

Dag Terje Andersen
president