Grunnlovsforslag 8 (2011-2012), Dok.nr.12:08 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Borghild Tenden om endringer i Grunnloven §§ 4 og 16 (om forholdet stat/kirke)

Dato2012-09-28
Henvisninger i teksten Grunnlova (1814), §4, §16

 

Til Stortinget

BAKGRUNN

Avtalen om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke innebærer flere grunnlovsforslag, og åpner også for partienes primære grunnlovsforslag. Forslagsstillerne ønsker å fremme forslag om å oppheve § 4 og endre dagens § 16.

Å velge tro og livssyn er personlige valg. Forslagsstillerne mener statens oppgave er å sikre livssynsfriheten som en grunnleggende verdi og rettighet. Staten og andre offentlige institusjoner skal i toleransens navn være upartiske og ikke knyttes til en bestemt religion. Det er ut fra dette grunnsynet at Venstre finner det prinsipielt riktig med et skille mellom stat og kirke.

Venstre mener dagens § 4 om Kongens bekjennelsesplikt og eksisterende § 16 om at Den norske kirke skal understøttes «som saadan af Staten», ikke har noen plass i Grunnloven. Disse bestemmelsene er etter forslagsstillernes syn ikke forenlige med en stat som skal være nøytral med hensyn til tro og livssyn.

FORSLAG

På denne bakgrunnen fremmes følgende 

forslag: 

§ 4 oppheves. 

§ 16 skal lyde: 

Alternativ A (originalspråk):

§ 16

Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsudøvelse. Alle Tros- og Livssynssamfund skulle understøttes paa lige Linje. 

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 16

Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje. 

§ 16

Alle innbyggjarane i riket har fri religionsutøving. Alle trus- og livssynssamfunn skal bli stødde på lik line. 

28. september 2012 

Trine Skei GrandeBorghild Tenden
 

-----

Referert i Stortingets møte 28. september 2012.

«Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.» 

Dag Terje Andersen
president