Grunnlovsforslag 10 (1999-2000), Dok.nr.12:10 (1999-2000) Grunnlovsforslag fra Gunnar Halvorsen om endring av Grunnloven § 59. (Tildeling av distriktsrepresentant)

Dato2000-09-28
Henvisninger i teksten Grunnlova (1814), §59

 

Til Stortinget

[BAKGRUNN]

Undertegnede stortingsrepresentant fremmer med dette et grunnlovsforslag som går ut på at et parti må ha en oppslutning på minst 4 % på landsbasis for å få distriktsmandat ved valg.

FORSLAG

§ 59 sjette ledd skal lyde:

Intet Parti kan tildeles nogen Distriktsrepræsentant eller Udjævningsrepræsentant med mindre det har faaet mindst 4 Procent af det samlede Stemmetal for det hele Riget. 

Oslo, 28. september 2000 

Gunnar Halvorsen 

-----

Referert i Stortingets møte 28. september 2000.

«Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje Storting etter neste valg.» 

Kirsti Kolle GrøndahlSigne Øye
presidentsekretær