Grunnlovsforslag 13 (2015-2016), Dok.nr.12:13 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg om flytting av § 33 (Norges Bank)

Dato2016-09-30
Henvisninger i teksten Grunnlova (1814), §33

 

Side 1

Til Stortinget

BAKGRUNN

Plasseringen av nåværende § 33 synes tilfeldig i det den er plassert mellom § 32 om beslutninger av regjeringen i kongens navn under kongens fravær og § 34 om titler for arveberettigede. Bestemmelsen hører tematisk mer hjemme i kapittel F. Alminnelige bestemmelser. Paragrafen foreslås derfor flyttet til ny § 120 a.

FORSLAG

På denne bakgrunn fremmes følgende 

forslag: 

§ 33 oppheves 

Ny § 120 a skal lyde:

Norges Bank er landets sentralbank.

Noregs Bank er sentralbanken i landet. 

30. september 2016 

Martin Kolberg
 

-----

Referert i Stortingets møte 30. september 2016.

«Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.» 

Olemic Thommessen

president