Grunnlovsforslag 20 (2003-2004), Dok.nr.12:20 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Gunnar Halvorsen om endring av Grunnloven § 59. (Tildeling av distriktsmandat).

Dato2004-09-30
Henvisninger i teksten Grunnlova (1814), §59

Til Stortinget

BAKGRUNN

Undertegnede fremmer med dette et grunnlovsforslag som går ut på at et parti må ha en oppslutning på minst 4 % på landsbasis for å få distriktsmandat ved stortingsvalg, bortsett fra valgdistrikt hvor partiet har fått minst 12 % av stemmene.

Mønster for forslaget er det svenske systemet for valg til Riksdagen, hvor hovedregelen er at bare partier som har fått minst 4 % av stemmene i hele riket, deltar i fordelingen av mandatene. Denne sperren gjelder både for de faste valgkretsmandatene og utjevningsmandatene. Et unntak gjelder for parti som har fått minst 12 % av stemmene i en valgkrets, dette partiet deltar i fordelingen av de faste valgkretsmandatene fra denne valgkretsen, men deltar ikke i konkurransen om utjevningsmandatene.

FORSLAG

Det fremmes følgende 

forslag: 

§ 59 annet ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Intet Parti kan tildeles noget Distriktsmandat medmindre det har faaet mindst 4 Procent af det samlede Stemmetal for det hele Rige, uden fra Valgdistrikt hvor det har faaet mindst 12 Procent af det samlede Stemmetal. 

30. september 2004 

Gunnar Halvorsen
 

-----

Referert i Stortingets møte 30. september 2004.

«Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.» 

Jørgen KosmoSigne Øye
presidentsekretær