Grunnlovsforslag 20 (2007-2008), Dok.nr.12:20 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Alvhild Hedstein og Gunvald Ludvigsen om endringer i Grunnloven § 4 og § 16 (om forholdet stat/kirke)

Dato2008-09-30
Henvisninger i teksten Grunnlova (1814), §4, §16

 

Til Stortinget

BAKGRUNN

Avtalen om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke innebærer flere grunnlovsforslag, og åpner også for partienes primære grunnlovsforslag. Forslagsstillerne ønsker å fremme forslag om å oppheve § 4 og fremme Venstres primære forslag til ny § 16.

Dette begrunnes i Venstres prinsipielle syn på skillet mellom stat og kirke, der § 4 om Kongens bekjennelsesplikt og eksisterende § 16 om Kongens rolle som Kirkens overhode, følgelig ikke har noen plass. Det er ikke forenlig med en stat som skal være nøytral med hensyn til tro og livssyn at statens overhode har en grunnlovsfestet rolle i et trossamfunn.

Forslaget innebærer at nåværende § 16 oppheves og erstattes med første og siste setning i forlikspartnernes forslag, slik at de spesielle henvisningene til Den norske kirke tas bort. Det ligger i det at Den norske kirke ansees som et ordinært trossamfunn, og som sådan får støtte på linje med andre.

Under henvisning til dette fremmes forslaget.

FORSLAG

Det fremmes følgende 

forslag: 

§ 4 oppheves. 

§ 16 skal lyde:

Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsudøvelse. Alle Tros- og Livssynssamfund skal understøttes paa lige Linje. 

30. september 2008 

Alvhild HedsteinGunvald Ludvigsen
 

-----

Referert i Stortingets møte 30. september 2008.

«Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.»

Thorbjørn JaglandSigne Øye
presidentsekretær