Grunnlovsforslag 21 (2003-2004), Dok.nr.12:21 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Ågot Valle, Martin Engeset, Kjell Engebretsen, Carl I Hagen og Modulf Aukan om endring av Grunnloven § 100 (ytringsfrihet).

Dato2004-09-30
Henvisninger i teksten Kunngjøring av endringer av Grunnloven § 100 (2006) | Kunngjøring av endringer av Grunnloven § 100 (2006) | Grunnlova (1814), §100

Til Stortinget

BAKGRUNN

Stortinget behandlet 30. september 2004 Dok.nr.12:16 (1999-2000) Forslag fra Gunnar Skaug, Carl I. Hagen, Einar Steensnæs, Jan Petersen, Kristin Halvorsen og Lars Sponheim om endring av Grunnloven § 100 (ytringsfrihet).

Forslag A - opphevelse av overflødig formulering i annet ledd

Grunnloven § 100 annet ledd første punktum har etter behandlingen fått ordlyden:

«Ingen kan holdes retslig ansvarlig på andet grundlag end Kontrakt eller andet privat Retsgrundlag, for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse.»

Gjennom debatten i Stortinget kom det fram at det var bred enighet om at den uthevede formuleringen, «på andet grundlag end Kontrakt eller andet privat Retsgrundlag,» av grunnlovgiver er forstått slik at den utelukkende er ment å hjemle de alminnelige taushetspliktsregler som allerede gjelder i dag, for eksempel når det gjelder sensitive personopplysninger, forhold knyttet til rikets sikkerhet eller forretningshemmeligheter. Det var videre full enighet om at formuleringen ikke skal forstås på en slik måte at ytringsfriheten for ansatte svekkes.

Debatten viste også at det er bred enighet om de nevnte taushetspliktsreglene like gjerne kan hjemles ut fra at de «... lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse». Undertegnede anser ut fra dette at formuleringen «... på andet grundlag end Kontrakt eller andet privat Retsgrundlag, ...» må anses som en overflødig presisering.

For å unngå mulige misforståelser og andre tolkninger i framtiden, vil de undertegnede på denne bakgrunn tilrå at formuleringen «... på andet grundlag end Kontrakt eller andet privat Retsgrundlag, ...» tas ut av Grunnloven. Forslag om dette fremmes herved (forslag A).

Forslag B - språklig oppretting i tredje ledd

Videre har Stortinget vedtatt at tredje ledd annet punktum har fått ordlyden:

«Det kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser.»

Ut fra den språkform Grunnloven for øvrig er holdt i, ville det språklig korrekte være: 

«Der kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser.» 

Det fremmes med dette forslag om å rette opp dette (forslag B).Side 2

FORSLAG

På denne bakgrunn fremmes følgende 

forslag: 

Forslag A:

§ 100 annet ledd første punktum skal lyde:

Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod

Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. 

Forslag B:

§ 100 tredje ledd annet punktum skal lyde:

Der kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser. 

30. september 2004 

Ågot ValleMartin EngesetKjell Engebretsen
Carl I HagenModulf Aukan
 

-----

Referert i Stortingets møte 30. september 2004.

«Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.» 

Jørgen KosmoSigne Øye
presidentsekretær