Grunnlovsforslag 24 (2007-2008), Dok.nr.12:24 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Rune Skjælaaen, Anna Ceselie Brustad Moe og Kari Mette Prestrud om endring av Grunnloven § 93 (rådgivende folkeavstemning)

Dato2008-09-29
Henvisninger i teksten Grunnlova (1814), §93

Til Stortinget

BAKGRUNN

Ved folkeavstemningene i 1972 og 1994 var det motstridende oppfatninger av hvordan Stortinget skulle forholde seg til resultatet av folkeavstemningene. Ved fremtidige folkeavstemninger vil diskusjonen igjen aktualiseres. Dersom resultatet av en folkeavstemning står i kontrast til hva flertallet av Stortingets medlemmer står for, kan regelverket fortsatt være potensielt kriseskapende. Dette kan best hindres ved at Stortingets konstitusjonelle enekompetanse tydeliggjøres for å motvirke en beslutningskrise.

Konstitusjonelt er avgjørelsesmyndigheten tillagt Stortinget gjennom Grunnloven § 93. Landsomfattende folkeavstemninger har ingen skriftlig hjemmel, men har vært avholdt seks ganger i kongeriket Norge siden 1905.

Det foreslås grunnlovfestet i § 93 at folkeavstemning er obligatorisk og rådgivende, slik at Stortinget er bundet til å be om velgernes/folkets råd før enhver suverenitetsavståelse.

FORSLAG

Det fremmes følgende 

forslag: 

§ 93 første ledd tredje punktum skal lyde:

Inden Storthinget træffer sin Afgjørelse, skal det lade afholde en raadgivende Folkeafstemning om Sagen. 

29. september 2008 

Rune SkjælaaenAnna Ceselie Brustad MoeKari Mette Prestrud
 

-----

Referert i Stortingets møte 30. september 2008.

«Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.»

Thorbjørn JaglandSigne Øye
presidentsekretær