Grunnlovsforslag 38 (2011-2012), Dok.nr.12:38 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Hallgeir H Langeland, Jette F. Christensen og Marit Nybakk om endring av Grunnloven § 68 og § 80 (Stortinget trer sammen en måned tidligere)

Dato2012-09-28
Henvisninger i teksten Grunnlova (1814), §68, §80

 

Side 1

Til Stortinget

BAKGRUNN

Stortinget trer hvert år sammen til ny sesjon den første virkedagen (inkludert lørdag) i oktober måned, slik det er slått fast i Grunnloven § 68:

«Storthinget sammentræder i Almindelighet den første Søgnedag i Oktober maaned hvert Aar i Rigets hovedstad ...»

I dette forslaget foreslås det å endre Grunnloven slik at Stortinget trer sammen første virkedag i september, altså én måned tidligere enn i dag. Siden det er stortingsvalg i september hvert fjerde år, foreslås det at denne endringen ikke skal gjelde de årene det er stortingsvalg. Da skal Stortinget tre sammen på første virkedag i oktober, som i dag.

Behov for endring

Mange representanter velger å bruke sommerpausen til gagns virksomhet, som å besøke sine fylker og lokallag, besøke bedrifter og skoler, eller ta lønnet sommerarbeid. Samtidig har Stortinget behov for en mer jevn fordeling av arbeidsmengden knyttet til saksbehandlingen i Stortinget. I dag er det slik at arbeidsmengden før jul og før sommeravslutningen ofte er ganske høy, med møter til langt over midnatt. En ordning med en noe lengre sesjon vil forhåpentligvis dermed kunne bidra til en noe jevnere arbeidsmengde i året sett under ett.

Andre praktiske konsekvenser

Den viktigste innvendingen mot å samle Stortinget tidligere enn første virkedag i oktober er at stortingsvalg avholdes andre eller tredje mandag i september (hvert fjerde år). Perioden fra valgdagen til første virkedag i oktober måned synes som en rimelig tid for å kontrolltelle stemmer og kvalitetssikre gjennomføringen av stortingsvalget. Forslaget bør derfor ta hensyn til at i de årene hvor det er stortingsvalg, bør Stortinget samles på samme tidspunkt som i dag, det vil si første virkedag i oktober. Dette er ivaretatt i forslaget.

En annen praktisk konsekvens vil være at man måtte justere dagens praksis med at Stortingets høytidelige åpning i dag sammenfaller i tid med kongens trontale og regjeringens budsjettfremleggelse. Dette er imidlertid ikke en uoverstigelig innvending. En framskynding av Stortingets høytidelige åpning ville på den ene siden bety at man vil foretrekke å framskynde trontalen og budsjettfremleggelsen tilsvarende. Det vil ha noen praktiske, men ikke uoverstigelige, konsekvenser for regjeringas budsjettarbeid.

På den annen side ville en slik løsning kunne bidra positivt til å skille i tid trontalen, som er regjeringens visjoner for det kommende året, og budsjettfremleggelsen, som er regjeringens budsjettmessige konkretisering av sine visjoner. Et slikt skille i tid vil være positivt, fordi det vil tydeliggjøre det skillet som i dag er utydelig mellom de to.

Som en konsekvens av å endre Grunnloven § 68 må også § 80 endres, som omtaler hvor lenge en sesjon kan vare (før den nye begynner).

Siden det i inneværende periode også fremmes forslag om å innføre republikk og avvikle det arvelige monarkiet, til behandling i perioden 2013-2017, fremmes dette forslaget til endring av § 68 i tre alternativer, tilpasset ulike mulige utfall av behandlingen av forslaget om republikk. Alle alternativene er sattSide 2 opp i to språkalternativer, henholdsvis på originalspråk og på bokmål og nynorsk.

FORSLAG

På denne bakgrunn fremmes følgende 

forslag: 

§ 68 skal lyde: 

Alternativ 1 A (originalspråk):

§ 68

Storthinget sammentræder i Almindelighed den første Søgnedag i September Maaned hvert Aar, undtagen første Storthing efter Storthingsvalg, som sammentræder første Søgnedag i Oktober Maaned. Storthinget sammentræder i Rigets Hovedstad, medmindre Kongen paa Grund af overordentlige Omstændigheder, saasom fiendtligt Indfald eller smitsom Syge, dertil bestemmer en anden Kjøbstad i Riget. Saadan Bestemmelse maa da betimelig bekjendtgjøres. 

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 68

Stortinget trer i alminnelighet sammen den første hverdag i september måned hvert år, unntatt det første storting etter stortingsvalg, som trer sammen første hverdag i oktober måned. Stortinget trer sammen i rikets hovedstad, med mindre kongen på grunn av usedvanlige omstendigheter, så som fiendtlig angrep eller smittsom sykdom, velger en annen by i riket. En slik avgjørelse må gjøres kjent i tide.

§ 68

Stortinget kjem i regelen saman den fyrste kvardagen i september kvart år, så nær som det fyrste stortinget etter stortingsval, som kjem saman fyrste kvardagen i oktober. Stortinget kjem saman i hovudstaden, om ikkje kongen på grunn av usedvanlege omstende, så som fiendsleg åtak eller smittsam sjukdom, vel ein annan by i riket. Ei slik avgjerd må gjerast kjend i tide. 

Alternativ 2 A (originalspråk):

§ 68

Storthinget sammentræder i Almindelighed den første Søgnedag i September Maaned hvert Aar, undtagen første Storthing efter Storthingsvalg, som sammentræder første Søgnedag i Oktober Maaned. Storthinget sammentræder i Rigets Hovedstad, medmindre Regjeringen paa Grund af overordentlige Omstændigheder, saasom fiendtligt Indfald eller smitsom Syge, dertil bestemmer en anden Kjøbstad i Riget. Saadan Bestemmelse maa da betimelig bekjendtgjøres. 

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

§ 68

Stortinget trer i alminnelighet sammen den første hverdag i september måned hvert år, unntatt det første storting etter stortingsvalg, som trer sammen første hverdag i oktober måned. Stortinget trer sammen i rikets hovedstad, med mindre regjeringen på grunn av usedvanlige omstendigheter, så som fiendtlig angrep eller smittsom sykdom, velger en annen by i riket. En slik avgjørelse må gjøres kjent i tide.

§ 68

Stortinget kjem i regelen saman den fyrste kvardagen i september kvart år, så nær som det fyrste stortinget etter stortingsval, som kjem saman fyrste kvardagen i oktober. Stortinget kjem saman i hovudstaden, om ikkje regjeringa på grunn av usedvanlege omstende, så som fiendsleg åtak eller smittsam sjukdom, vel ein annan by i riket. Ei slik avgjerd må gjerast kjend i tide. 

Alternativ 3 A (originalspråk):

§ 68

Storthinget sammentræder i Almindelighed den første Søgnedag i September Maaned hvert Aar, undtagen første Storthing efter Storthingsvalg, som sammentræder første Søgnedag i Oktober Maaned. Storthinget sammentræder i Rigets Hovedstad, medmindre Præsidenten paa Grund af overordentlige Omstændigheder, saasom fiendtligt Indfald eller smitsom Syge, dertil bestemmer en anden Kjøbstad i Riget. Saadan Bestemmelse maa da betimelig bekjendtgjøres.Side 3 

Alternativ 3 B (bokmål og nynorsk):

§ 68

Stortinget trer i alminnelighet sammen den første hverdag i september måned hvert år, unntatt det første storting etter stortingsvalg, som trer sammen første hverdag i oktober måned. Stortinget trer sammen i rikets hovedstad, med mindre presidenten på grunn av usedvanlige omstendigheter, så som fiendtlig angrep eller smittsom sykdom, velger en annen by i riket. En slik avgjørelse må gjøres kjent i tide.

§ 68

Stortinget kjem i regelen saman den fyrste kvardagen i september kvart år, så nær som det fyrste stortinget etter stortingsval, som kjem saman fyrste kvardagen i oktober. Stortinget kjem saman i hovudstaden, om ikkje presidenten på grunn av usedvanlege omstende, så som fiendsleg åtak eller smittsam sjukdom, vel ein annan by i riket. Ei slik avgjerd må gjerast kjend i tide. 

§ 80 annet ledd skal lyde: 

Alternativ A (originalspråk):

I Overensstemmelse med Regler i den af Storthinget vedtagne Orden, kunne Forhandlingerne gjenoptages, men de ophøre senest sidste Søgnedag i August Maaned, undtagen sidste Storthing før Storthingsvalg, naar de ophøre senest sidste Søgnedag i September Maaned. 

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

I overensstemmelse med regler i den orden Stortinget har vedtatt, kan forhandlingene gjenopptas. Forhandlingene avsluttes senest siste hverdag i august måned eller, på det siste storting før et stortingsvalg, siste hverdag i september måned.

I samsvar med reglar i den ordenen Stortinget har vedteke, kan forhandlingane takast opp att. Forhandlingane blir avslutta seinast siste kvardagen i august eller, på det siste stortinget før eit stortingsval, siste kvardag i september. 

28. september 2012 

Hallgeir H LangelandJette F. ChristensenMarit Nybakk
 

-----

Referert i Stortingets møte 28. september 2012.

«Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.» 

Dag Terje Andersen
president