Statutter for krigskorset

DatoFOR-1941-05-23-1
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertLondon-utgaven 1941 s. 94
Ikrafttredelse23.05.1941
Sist endretFOR-2009-06-26-979
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelStatutter for krigskorset

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 23. mai 1941.
Endringer: Endret ved vedtak 18. mai 1945, 26 juni 2009 nr. 979.

§ 1.Krigskorset kan utdeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske sivile og militære som under krig eller væpnet konflikt på særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp.
§ 2.Krigskorset er Olavskorset i bronse med riksvåpenet i korsets midte. Over korset er en krans, i hvis ender båndet er festet. Båndet er i Orlogs- og Handelsflaggets farger: rødt, hvitt og blått i samme forhold som i flagget. Krigskorsets bånd er forsynt med sverd.
§ 3.Krigskorset bæres av norske borgere på venstre side av brystet foran alle andre dekorasjoner. På uniform kan en i stedet for korset bære båndstripe.
§ 4.Krigskorset utdeles av H.M. Kongen i Statsråd etter innstilling. Innstilling til Krigskorset for norske statsborgere fremmes av Forsvarsdepartementet. For utlendinger, så vel militære som sivile, fremmes innstilling av Utenriksdepartementet.
§ 5.I forslag om dekorering skal gis en fullstendig fremstilling av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for forslaget
§ 6.Med Krigskorset skal følge et diplom hvori gis en kort angivelse av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for utdelingen.
§ 7.Krigskorset kan utdeles bare en gang til en og samme person. Men hvis en som har Krigskorset igjen utmerker seg slik at han på nytt gjør seg fortjent til å få det, blir båndet forsynt med et nytt sverd hver gang.
§ 8.Dekorasjonen er personlig eiendom og skal derfor ikke leveres tilbake ved vedkommendes død. Korset kan utdeles post mortem og overlates nærmeste etterlatte til oppbevaring.
§ 9.Hvis en som har Krigskorset viser seg uverdig til å bære det, kan H.M. Kongen i Statsråd frata ham korset.