Direktiver for militære befalingsmenn og militære sjefer ved vepnet angrep på Norge.

DatoFOR-1949-06-10-1
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertII 1949 s 225
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§25
Kunngjort
Rettet28.11.2005 (tittel)
KorttittelDirektiver for befal mv. ved angrep på Norge

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 10. juni 1949. Fremmet av Forsvarsdepartementet.

I. Definisjoner.

1)Med militær befalingsmann forstås i dette direktiv enhver befalingsmann med grad fra sersjant, kvartermester eller lignende og oppover uten hensyn til om han er fastlønt, vernepliktig, ulønt eller utskrevet.
2)Med militærsjef forstås i dette direktiv:
a)Sjef for forsvarsgren, kommandosjef i distriktene (DK, SK, og LK-sjef), sjef for selvstendig administrert avdeling i alle forsvarsgrener, derunder sjef for fly- og flåtestasjon.
b)Militær befalingsmann som ved mobilisering er disponert som sjef for enhet ned til kompani, fort, fartøy, skvadron eller tilsvarende enhet.
3)Med vepnet angrep forstås i dette direktiv enhver uhjemlet inntrenging over norsk land-, sjø- og luftterritorium av væpnede styrker fra fremmed makt, når de åpenbart har fiendtlige hensikter eller når de bruker makt mot norske styrker som vil stanse dem.
4)Med kommandodistrikt forstås i dette direktiv distriktet for vedkommende Distriktskommando (DK), Sjøforsvarskommando (SK) og Luftkommando (LK).
5)Med femtekolonister1 forstås i dette direktiv nordmenn eller utlendinger som innenfor landets grenser arbeider for fremmed makt med ulovlig etterretningsvirksomhet, planlegging og gjennomføring av sabotasje, attentater eller lignende.
1Skal vel være «femtekolonnister».

II. Direktiv som gjelder for alle militære befalingsmenn.

6)Mobilisering ved vepnet angrep i kommandodistriktet.

Militær befalingsmann som får kjennskap til at et vepnet angrep finner sted innenfor det kommandodistrikt der han skal møte ved mobilisering, skal uten videre gjøre sitt ytterste for å nå fram til sitt mobiliseringssted på kortest mulig tid.

7)Vepnet angrep som utløser full og øyeblikkelig mobilisering.

Et vepnet angrep skal gjelde som ordre til full og øyeblikkelig mobilisering over hele landet, dersom Kongen (Regjeringen) blir satt ut av spillet av fienden. Ordre, som utstedes i Regjeringens navn, om å avbryte mobiliseringen, skal betraktes som falske. Ved full og øyeblikkelig mobilisering gjelder bestemmelsen i punkt 6 for alle befalingsmenn.

8)Grunnsetninger for forsvarskampen. Ved planlegging og gjennomføring av forsvar mot vepnet angrep skal militære befalingsmenn følge disse grunnsetningene:
a)De skal uten videre gjøre motstand mot et vepnet angrep med alle midler som står til rådighet og sette all kraft inn på forsvaret i løpet av kortest mulig tid.
b)De skal gjøre motstand selv om de blir stående alene og selv om situasjonen ser vanskelig eller håpløs ut og uten hensyn til om fienden truer med eller gjør alvor av represalier om det gjøres motstand (f.eks. bombe byer eller lignende).
c)De skal fortsette forsvarskampen uavhengig av de paroler som blir utstedt i Kongens (Regjeringens) eller annen overordnet myndighets navn, dersom disse er tatt til fange eller satt ut av funksjon på annen måte.
d)De skal, dersom det er uomgjengelig nødvendig å gi opp vedkommende distrikt eller landsdel til fienden, gjøre hva de kan for å komme med i forsvarskampen sammen med sin avdeling, på andre frontavsnitt i Norge eller utenfor Norge.
e)De skal, dersom Norge blir helt eller delvis besatt av en fiende før de har nådd fram til sin avdeling, søke til kjempende norske myndigheter i eller utenfor landets grenser, så sant de er feltdyktige.
f)De skal ikke avgi æresord til fienden om de blir tatt til fange.

III. Særlige direktiver til militære sjefer.

9)Mobilisering ved vepnet angrep i kommandodistriktet.

Militær sjef, nevnt under punkt 2. a), som får kjennskap til at et vepnet angrep har funnet sted i kommandodistriktet, plikter - uten hensyn til andre bestemmelser i mobiliseringsregler og mobiliseringsplaner - å mobilisere på hurtigste måte som forholdene overhodet tillater det, alle enheter som hører under hans administrasjon, til øyeblikkelig frammøte. Dersom det er mulig å innhente forholdsordre fra nærmeste sjef uten å forsinke mobiliseringen skal det gjøres. Melding om at mobiliseringsordre er utgått skal under alle omstendigheter sendes uten opphold til nærmeste sjef.

10)Mobilisering ved vepnet angrep i kommandodistriktet.

Militær sjef nevnt under punkt 2. b), plikter så langt hans muligheter rekker, å medvirke til at den mobilisering som er nevnt under 9), blir gjennomført så raskt og så effektivt som mulig.

11)Vepnet angrep som utløser full og øyeblikkelig mobilisering. Ved vepnet angrep, som skal utløse full og øyeblikkelig mobilisering, se II punkt 7, plikter alle militære sjefer å mobilisere de avdelinger og enheter som er underlagt dem etter bestemmelsene i punkt 9.
12)Grunnsetninger for forsvarskampen. Militære sjefer skal ha et særlig ansvar når det gjelder å etterleve de grunnsetninger som er nevnt i II. punkt 8.
13)Femtekolonister.1
a)De militære sjefer skal regne med at femtekolonister vil komme til å bli satt inn før eller samtidig med et vepnet angrep.
b)De militære sjefer er i fred og i krig ansvarlig for sikringen av militært område mot femtekolonister innenfor rammen av sine hjelpemidler.
c)De militære sjefer plikter med de midler de råder over å sikre mobiliseringen og de væpnede styrker mot femtekolonister.
d)De militære sjefer skal i fred og i krig samarbeide med politiet og andre sivile myndigheter om de sikringsoppgaver som er nevnt under a-c etter de bestemmelser som til enhver tid er gitt.
1Skal vel være «femtekolonnister».

IV. Forskjellige bestemmelser.

14)Direktivenes gjennomslagskraft. Disse direktiver gjelder foran alle eldre bestemmelser som måtte være i strid med dem.