Forskrift om godtgjøring til mannskaper som er tatt ut til tjeneste i politiet.

DatoFOR-1953-06-26-9512
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertII 1953 s 383
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1952-11-21-3-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om godtgj. for polititjeneste

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 26. juni 1953.

A. Ved oppøving i leir.

§ 1.Mannskapene får under øvingene fritt underhold og fri sykeforpleining samt fri uniform og annet utstyr, unntatt undertøy og strømper.
§ 2.Mannskapene utbetales dagpenger med kr. 4.- pr. dag. Dagpenger utbetales også for søn- og helgedager og for reisedager ved frammøte og dimisjon.
§ 3.Familietillegg utbetales etter mannskapets egen oppgave over forsørgelsesbyrde sammenholdt med innlevert avskrift av skatteseddel med likningsvesenets klasseansettelse.

Familietillegget består av et grunnbeløp på kr. 9,50 pr. dag og eventuelt tilleggsbeløp. For enkemann med barn utbetales grunnbeløpet som om hustruen var i live.

Tilleggsbeløpet utgjør kr. 2,35 pr. dag for hvert barn under 18 år, herunder fosterbarn som er antatt som eget uten vederlag for oppfostringen, samt barn født utenfor ekteskap når de forsørges av den innkalte. Tilleggsbeløpet utbetales også for hver av foreldrene og søsken under 18 år når de forsørges av den innkalte.

Departementet eller den det gir fullmakt kan i særlige tilfeller tillate økning av de i denne paragraf nevnte satser med inntil 50% for å dekke påviselige, nødvendige utgifter som den varighet for militært uøvde enn for øvde og ulempene derfor større for først nevnt kategori, finner man å burde foreslå at dagpengene fastsettes til samme beløp for samtlige.