Forskrift om disiplinærreglement for politireserven.

DatoFOR-1953-07-31-1
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1953 s 893, II 1953 s 612
Ikrafttredelse28.09.1953
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1952-11-21-3-§6
Kunngjort
KorttittelForskr. om disiplinærregl. for politireserve

Kapitteloversikt:

1. I medhold av § 6 i lov av 21. november 1952 om tjenesteplikt i politiet disiplinærreglementet for politireserven.

2. Justisdepartementet gis myndighet til å foreta mindre endringer i reglementet.

Disiplinærreglement for Forsvaret, fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1922 med endringer fastsatt av Forsvarsdepartementet 11. august 1950, kan med nedennevnte endringer anvendes overfor personer som er tatt ut til tjeneste i politiet etter lov nr. 3 av 21. november 1952.

1. Gjenstand for refselse er:
a)Overtredelse eller forsømmelse av tjenesteplikter og forseelser mot orden og disiplin i politiet, og
b)usømmelig eller uverdig adferd i eller utenfor tjenesten når tjenestegjøring etter endt oppøving er pålagt etter § 3 i lov om tjenesteplikt i politiet.
2. Refselsesmidlene.
a)Maksimumsgrensen for bøter som refselse settes til kr. 500,-.
b)Frammøte utenfor tur (parade) kan ikke anvendes som refselse.
3. Mot hvilke personer refselse kan anvendes.

Personer som er tatt ut til tjeneste i politiet i medhold av lov nr. 3 av 21. november 1952 og som er kalt inn til oppøving etter lovens § 1 eller er pålagt tjenestegjøring etter lovens § 3 og som senere ikke er strøket av politiets ruller, kan refses disiplinært.

4. Refselsesmyndigheten.

Myndighet til å ilegge refselser tilkommer:

a)vedkommende politimester,
b)politimann som leder avdeling som ikke er underordnet noen politimester eller annen politiembetsmann, og
c)politimann som leder avsondret avdeling som på grunn av stedlige forhold ikke kan motta befaling fra sine overordnede.

Den som har refselsesmyndighet etter a) og b), kan gi underordnet politiembetsmann og polititjenestemann av betjents eller høyere grad samt lensmann myndighet til å ilegge refselse, unntatt bøter og arrest.

5. Den refsedes adgang til å søke en refselse forandret.

Den som er ilagt refselse har adgang til innen 24 timer enten

a)å begjære saken innbragt for høyere disiplinærmyndighet eller departementet,
b)eller å begjære tiltale reist når betingelsene herfor er til stede.

Er refselsen ilagt av underordnet politimann, skal saken først bringes inn for den overordnede.

Den overordnedes avgjørelse kan bringes inn for departementet.

6. Kontroll med disiplinærmyndighetens utøvelse.

Ilagt refselse innberettes til departementet så snart saken er endelig avgjort.

Innberetningen skal inneholde:

1.Den refsedes fulle navn og tjenestedistrikt.
2.Når og av hvem refselsen er ilagt.
3.Refselsens art og størrelse.
4.Når og hvor forseelsen er forøvet.
5.Kort fremstilling av forseelsens gjerningsinnhold.
6.Når refselsen er fullbyrdet.
7.Merknader (bl.a. i tilfelle hvorfor refselsen ikke er fullbyrdet).