Instruks for sjefen for den militære stasjon på Jan Mayen for så vidt angår fremmedkontroll og fiskerioppsyn.

DatoFOR-1962-06-01-3341
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forJan Mayen
HjemmelLOV-1936-03-13-3-§15 jf LOV-1995-08-04-53-§29, LOV-1995-08-04-53-§31
Kunngjort
KorttittelInstruks for stasjonssjef, Jan Mayen

Fastsatt av Justisdepartementet 1. juni 1962.

§ 1.Sjefen for den militære stasjon på Jan Mayen er i medhold av lov 13. mars 1936 nr. 3 om politiet § 15 første og annet ledd tildelt politimyndighet på Jan Mayen for å håndheve fremmedkontrollen og fiskerioppsynet på stedet.
§ 2.I politimessig henseende sorterer den militære sjef på Jan Mayen direkte under politimesteren i Bodø og sender tjenestlige meldinger direkte til denne.
§ 3.Sjefen for den militære stasjon på Jan Mayen utfører fremmedkontrollen i overensstemmelse med forskrifter om utlendingers adgang til Jan Mayen, fastsatt av Justisdepartementet 1. juni 1962.

Hvert år innen 15. august skal det sendes samlet skriftlig rapport til politimesteren i Bodø om foretatte oppholdstillatelser, oppholdsnektelser, avvisninger og utvisninger, med angivelse av utlendingens navn, fødselsår og fødselsdatum, statsborgerforhold og andre opplysninger av interesse.

§ 4.Sjefen for den militære stasjon på Jan Mayen skal i den utstrekning det er mulig, føre oppsyn med at utlendinger ikke driver fiske innenfor den norske fiskerigrense rundt Jan Mayen, [jfr. kgl.res. 30. juni 1955 angående administrasjonen av Jan Mayen.]

Dersom det observeres alvorlige krenkelser av fiskerigrensen, skal den militære sjef straks sette seg i forbindelse med politimesteren i Bodø for innhenting av forholdsordre.

§ 5.I alle saker som frembyr tvil når det gjelder håndhevelsen av fremmed- og fiskerilovgivningen, eller hvor avgjørelsen skjønnes å ha særlig vidtrekkende eller politiske konsekvenser, skal saken forelegges politimesteren i Bodø før avgjørelse treffes.
§ 6.Sjefen for den militære stasjon på Jan Mayen sender en gang hvert kvartal en oversikt over politimessige forføyninger som måtte være truffet i kvartalet, og gir melding om forhold av politimessig interesse. Meldingene sendes politimesteren i Bodø.