Forskrift om oppheving av bestemmelsen om kunngjøring i Norsk Lysningsblad av forliksrådenes faste møtedager

DatoFOR-1963-09-19-1
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertII 1963 s 462
Ikrafttredelse19.09.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§28
Kunngjort
KorttittelForskrift om forliksrådenes faste møtedager

Fastsatt ved rundskriv fra Justis- og politidepartementet. 

I medhold av domstollovens § 28 siste ledd og punkt II i kgl.res. av 8. juni 1934 er det ved Justisdepartementets rundskriv av 3. juni 1934 bestemt at kunngjøring av forliksrådenes faste møtedager årlig skal inntas i Norsk Lysingsblad. (Rundskrivet er inntatt i Norsk Lovtidend, 2. avd., se side 370 og 371).

Etter undersøkelser som er foretatt antar departementet at ordningen med kunngjøring av forliksrådenes faste møtedager i Norsk Lysingsblad ikke lenger er påkrevet og at den bør oppheves. Departementet har i samsvar hermed truffet bestemmelse om at ordningen skal opphøre.

Heretter gjelder således følgende regler for kunngjøring av de faste møtedager: 

Tid og sted for forliksrådenes faste møter og for mottagelse av klager skal formannen kunngjøre ved oppslag på forliksrådets faste møtested og på det nærmeste faste rettssted for det tinglag som forliksrådskretsen hører til. (Kgl.res. 8. juni 1934.)

I kunngjøringen om de faste møtedager skal det gjøres oppmerksom på at forliksrådet ikke holder møte når ingen sak er anmeldt (jfr. domstollovens § 28 annet ledd).

I kunngjøringen skal videre oppgis forliksrådets faste adresse og tid og sted for mottagelse av klager.