Forskrift om vedtekter for Fondet for fiskeleting og forsøk.

DatoFOR-1976-02-23-8724
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§75
Kunngjort
KorttittelVedtekter for Fond for fiskeleting og forsøk

Fastsatt av Fiskeridepartementet 23. oktober 1976 med hjemmel i fiskeriavtalen.

§ 1.Fondets kapital tilveiebringes ved bevilgninger over statsbudsjettet og ved overføring av midler stillet til disposisjon av effektiviseringsmidler under støtteavtalen mellom staten og Norges Fiskarlag. Eventuelle inntekter eller tilbakebetalinger tillegges fondet og kan utdeles på nytt.
§ 2.
1.Fondet har til formål å yte tilskott, lån eller garanti til søking etter nye fiskefelter og forsøksfiske på slike felt samt letetjeneste for fiskeflåten.
2.Fondet kan delta i eller støtte prosjekter under Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt (FIFI) i forbindelse med utprøving av nye fiske- og fangstmetoder, herunder forsøk med nye fartøys- og redskapstyper.
3.I den utstrekning det på grunnlag av tilråding fra fondet blir stilt midler til disposisjon til effektiviseringstiltak som ikke faller inn under arbeidsområdet for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR), skal fondet også stå for utbetaling og kontroll med gjennomføringen.
§ 3.Fondet ledes av et styre på 6 medlemmer, som oppnevnes av Fiskeridepartementet.

Oppnevningen gjelder for 3 år om gangen.

Styrets sammensetning skal være:

1 representant fra Fiskeridepartementet

1 representant fra Fiskeridirektoratet

1 representant fra Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt

1 representant fra Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt

1 representant fra Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt

2 representanter fra Norges Fiskarlag.

§ 4.Styret holder møte når formannen bestemmer eller minst 2 av styremedlemmene krever det.

Styret er beslutningsdyktig når fire medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Når styret ikke er fulltallig kreves at minst 3 av medlemmene stemmer for beslutningen.

Styret behandler og avgjør alle søknader som kommer inn om støtte av fondet og tar også opp forslag om forsøk som etter styrets mening bør iverksettes og trekker opp retningslinjer for disse.

Styret behandler og avgjør alle saker som har sammenheng med avviklingen av det tidligere Fiskerinæringens Forsøksforbund.

§ 5.Vedtakene kan ikke settes i verk før de er godkjent av Fiskeridepartementet, med mindre noe annet er bestemt av Fiskeridepartementet i medhold av § 6.
§ 6.Nærmere regler om fondets virksomhet kan fastsettes av Fiskeridepartementet.

Fondets midler forvaltes av Finansdepartementet.

Godtgjørelse til styret fastsettes av Forbruker- og administrasjonsdepartementet.