Forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool

DatoFOR-1979-12-21-3420
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1980
Sist endretFOR-2016-12-16-1584 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-16-70-§4, FOR-1989-12-15-1241
Kunngjort
KorttittelForskrift om instruks, Norsk Naturskadepool

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res 21. desember 1979 i medhold av lov 6. juni 1930 nr. 20 om forsikringsavtaler § 81 d annet og tredje ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Tilføyd hjemmel: Lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring § 4.
Endringer: Endret ved forskrifter 8 des 1988 nr. 1129, 25 nov 1994 nr. 1027, 20 nov 1997 nr. 1184, 10 mai 2001 nr. 478, 11 okt 2002 nr. 1094, 21 des 2007 nr. 1607, 14 jan 2011 nr. 39, 19 feb 2016 nr. 163, 16 des 2016 nr. 1584.

§ 1.Deltakere

Deltakere i Norsk Naturskadepool (NP) er alle skadeforsikringsselskaper som dekker naturskade i henhold til naturskadeforsikringsloven § 1 jf § 4.

0Endret ved forskrift 25 nov 1994 nr. 1027.
§ 2.Formål

NP er kontaktledd mellom deltakerne og Landbruksdirektoratet. Den utlikner naturskadeerstatningen mellom selskapene og varetar reassuransedekningen av norsk naturskadeforsikring.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1584 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3.Naturskadeerstatning

Naturskadeerstatning er de erstatningsmessige krav som påløper i henhold til naturskadeforsikringsloven § 1 første jf annet ledd på ting i Norge. Vilkårsfestete tilleggsdekninger utover forsikringssummen av interesser som faller utenfor den lovfestete naturskadeforsikringen og tilsvarende dekninger i sumløse forsikringer gir ikke grunnlag for erstatning fordelt gjennom NP.

Naturskadeerstatning omfatter ikke utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre. Er forsikret ting skadd eller direkte truet ved utløst naturulykke dekkes nødvendige redningsutgifter som omhandlet i forsikringsavtaleloven § 4-10 inntil forsikringsverdien. Blir det etter naturskade på byggverk tinglyst erklæring etter naturskadeloven § 22 om at eiendommen er særlig utsatt for naturskade og utgiftene til utbedringen er 60% eller mer av forsikringsverdien for det skadde byggverk, svarer selskapet for den øking i skade som nekting av reparasjon/gjenoppføring medfører.

0Endret ved forskrift 25 nov 1994 nr. 1027.
§ 4.Erstatningsfastsetting

Hvert selskap regulerer de naturskader som blir meldt.

NPs styre kan i samråd med Landbruksdirektoratet gi nærmere regler om saksbehandlingen ved selskapenes erstatningsfastsetting, herunder regler om takst.

Etter retningslinjer fastsatt av NPs styre, tar selskapene standpunkt til om det foreligger naturskade etter naturskadeforsikringsloven § 1 første ledd eller om vilkåra for å nedsette eller nekte erstatning etter naturskadeforsikringsloven § 1 tredje ledd er til stede. Ved tvil kan selskapet, skadelidte eller NPs styre forelegge saken for Klagenemnda for naturskadesaker, jf. naturskadeforsikringsloven § 2 første ledd.

0Endret ved forskrifter 25 nov 1994 nr. 1027, 16 des 2016 nr. 1584 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.Skademelding

Alle skader skal meldes til NP hver måned, senest innen siste dag i måneden skaden inntraff. Innmelding skal skje på særskilt skjema og inneholde opplysning om skadens brutto størrelse og foretatte betalinger. Ved koassuranse kan det ledende selskap alene melde inn skaden. NPs styre fastsetter egen instruks for innmeldingsskjemaet og bruken av det.

0Endret ved forskrifter 10 mai 2001 nr. 478 (i kraft 1 juli 2001), 14 jan 2011 nr. 39 (i kraft 1 feb 2011).
§ 6.Skadeårgang

Det foretas særskilt oppgjør og fordeling for skader inntrådt i løpet av ett kalenderår. Sluttoppgjør og endelig fordeling foretas når alle skader i kalenderåret er oppgjort. Kalenderårets skader med senere korrigeringer er en skadeårgang.

§ 7.Skadeutlikning

Gjenstand for skadeutlikning er deltakernes naturskadeerstatning inklusive renter og kostnader og med tillegg/fradrag for NPs kostnader og reassuranseoppgjør. Skadeutlikningen foretas særskilt for de enkelte skadeårganger basert på årgangens fordelingsnøkkel inntil samtlige skader er avsluttet.

§ 8.Utlikningsgrunnlag (fordelingsnøkkel)

Til grunn for utlikningen legges selskapenes brannforsikringsummer pr 1 juli i skadeåret. Berekningen foretas i prosent med fire desimaler. Inntil utlikningsgrunnlaget er klart, legges foregående års summer pr 1 juli foreløpig til grunn, og fordelingen for hele skadeåret justeres så snart den endelige fordelingsnøkkel er klar. For sumløse brannforsikringer fastsetter styret i NP på grunnlag av forhandlinger en gjennomsnittlig forsikringssum som legges til grunn ved fordelingen.

For selskaper som begynner eller opphører med å tegne brannforsikring i løpet av et kalenderår, legges til grunn for utlikningen gjennomsnittet av selskapets brannforsikringssummer pr. den siste dag i hvert kvartal i skadeåret.

§ 9.Skadeavrekning

Skadeavrekning skjer kvartalvis på grunnlag av de innkomne oppgaver over utbetalinger. Ved utgangen av hvert kvartal sender NP melding til hvert av de deltakende selskaper, atskilt for hver enkelt skadeårgang, inneholdende oppgave over:

- foretatte utbetalinger

- gjenstående reserve

- sum utbetalinger og gjenstående reserver

- selskapets andel av de totale skader, utbetalinger og reserver

- kontoutskrift som viser hva selskapet skal betale eller ha tilbake pr berekningsdato.

Skal et deltakende selskap ifølge kontoutskriften betale noe inn til NP, skal innbetaling være foretatt innen 2 uker fra berekningsdato.

Selskap som ifølge kontoutskriften skal ha midler tilbake, skal få utbetaling innen 4 uker fra berekningsdato.

Ved forsinket betaling reknes morarente i samsvar med lov 17 desember 1976 nr 100 om renter ved forsinket betaling m m.

Som framhøve kan styret i NP beslutte å foreta avrekning utenom de fastsatte kvartalsoppgjør.

Ved opgjøret for 4. kvartal skal det samtidig foretas årsavslutning for skadeårgangene, der det tas med NPs driftskostnader og oppgjør med reassurandører.

§ 10.Oppgjørskostnader

NP dekker oppgjørskostnader som takstutgifter, reise- og diettgodtgjørelse og nødvendige honorarer. Videre dekker NP vedkommende selskaps egne oppgjørskostnader med en sats på 3% av erstatningsbeløpet inklusive renter og kostnader, likevel minst kr 2.000. Ved skader over kr 200.000 ved samme naturulykke, reknes 1% av det overskytende beløp.

0Endret ved forskrift 20 nov 1997 nr. 1184 (i kraft 1 jan 1998).
§ 11.Premie

Premiesatsen fastsettes av Poolstyret under hensyn til at den samlete premie over tid skal svare til NPs og de enkelte selskapers skadebeløp og administrasjonskostnader.

Naturskadepremien skal innkreves av alle selskaper etter samme sats av forsikringsummene i brann og spesifiseres som særskilt post i polisen. For enkelte forsikringstyper hvor naturskaderisikoen er inkludert, kan likevel Poolstyret bestemme at vedkommende forsikring ikke inngår i utlikningsgrunnlaget og derfor heller ikke skal belastes med særskilt naturskadeforsikring.

Selskapet avsetter på ordinær måte sin relative andel av skadereserver for uoppgjorte skader som skal reguleres via NP, og en ordinær premiereserve basert på naturskadepremien.

Overstiger den opptjente premie selskapets relative andel av erstatningsutbetalingene som skjer via NP og skadereserver for uoppgjorte skader, skal differansen avsettes som særskilt naturskadekapital i selskapet. Naturskadekapitalen tilhører selskapet og skal utelukkende anvendes til dekning av framtidige naturskader.

Overfører et selskap sin virksomhet i brannforsikring til et annet selskap, skal det overføre naturskadereserve og oppbygd naturskadekapital til det annet selskap.

Opphører selskapet, skal oppbygd naturskadekapital overføres vederlagsfritt til NP for fordeling blant deltakerne i henhold til utlikningsgrunnlaget i det året virksomheten opphører. Er selskapet insolvent, er NPs krav på naturskadekapitalen en etterprioritert fordring.

Det ydes ingen provisjon av premien for naturskade og den avreknes heller ikke over proratariske reassuransekontrakter eller ved fakultativ reassuranse.

0Endret ved forskrifter 10 mai 2001 nr. 478 (i kraft 1 juli 2001), 19 feb 2016 nr. 163.
§ 11 a.Avgift

Avgifter som innbetales til NP i medhold av naturskadeforsikringsloven § 4 a plasseres på en separat bankkonto. Avgiftsmidlene (inklusiv avkastning) fordeles til de deltakende selskaper pr 31. desember hvert år i henhold til utlikningsgrunnlaget (fordelingsnøkkelen) i § 8. Selskapene skal avsette avgiftsmidlene til naturskadekapitalen som er opprettet i medhold av § 11 fjerde ledd.

0Tilføyd ved forskrift 25 nov 1994 nr. 1027, endret ved forskrift 19 feb 2016 nr. 163.
§ 12.Reassuranse

Poolstyret, jfr § 15, tegner reassuranse på NPs vegne i samsvar med reassuranseprinsipper som godkjennes av årsmøtet. Oppgjøret med reassurandørene fordeles på samme måte som skadekostnadene.

§ 13.Kontroll

Skadeutvalget, jf § 17, har myndighet til å gjennomgå hvilken som helst skade som et selskap krever dekt i NP.

Dersom spørsmålet om det foreligger naturskade har vært forelagt Klagenemnda for naturskadesaker etter naturskadeforsikringsloven § 2 første ledd, jf. instruksen § 4, er nemndas avgjørelse også avgjørende for selskapets rett til å få skade dekt i NP. For øvrig kan skadeutvalget rette henstilling til de deltakende selskaper om helt eller delvis å avstå fra krav om fordeling av skader som utvalget mener ikke går inn under ordningen. Ved uenighet mellom utvalget og selskapet avgjør styret i NP om skaden skal dekkes i NP.

Dersom selskapet skriftlig fremholder at styret ikke er egnet til å fatte avgjørelse ved uenighet mellom skadeutvalget og selskapet, avgjøres saken ved voldgift, jf. lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift. Voldgiftsretten oppnevnes etter voldgiftsloven § 13, men voldgiftsrettens leder er sorenskriveren i Oslo tingrett eller den sorenskriveren oppnevner. Dersom selskapet er representert i styret, fratrer styremedlemmet ved styrets behandling av saken.

0Endret ved forskrifter 25 nov 1994 nr. 1027, 10 mai 2001 nr. 478 (i kraft 1 juli 2001), 11 okt 2002 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2003), 21 des 2007 nr. 1607 (i kraft 1 jan 2008, jf endringsforskriften for overgangsregler), 19 feb 2016 nr. 163, 16 des 2016 nr. 1584 (i kraft 1 jan 2017).
§ 14.Årsmøter og medlemsmøter

NPs øverste myndighet er årsmøtet og andre medlemsmøter. I årsmøtet og medlemsmøter har hvert selskap en stemmeandel som tilsvarer fordelingsnøkkel pr 1 juli forut for møtet.

Årsmøtet holdes hvert år innen 30 juni og innkalles av styret med minst 3 ukers skriftlig varsel til hvert medlem.

Årsmøtet skal

a)behandle årsberetning og regnskap
b)velge styre, styreformann, nestformann og revisor. Revisor skal være statsautorisert.
c)behandle andre saker som forelegges.

Andre medlemsmøter innkalles til behandling av spesielle saker når styret eller minst en firedel av medlemmene krever det. Innkalling skjer med minst en ukes varsel.

§ 15.Styret

Styret består av 8 medlemmer med personlige varamenn. Styremedlem tjenestegjør i to år.

Styret leder NPs virksomhet og skal herunder:

- legge fram årsberetning og regnskap

- fastsette premier

- innngå reassuranseavtaler

- oppnevne skadeutvalg

Det er beslutningsdyktig når formannen eller nestformannen og minst 5 styremedlemmer eller varamenn er tilstede.

§ 16.Forretningsfører

NPs forretningsfører er Finans Norge, som også har det daglige ansvar for skadeavrekningen. Det føres særskilt regnskap for administrasjonskostnader som belastes de enkelte skadeårganger.

0Endret ved forskrifter 10 mai 2001 nr. 478 (i kraft 1 juli 2001), 19 feb 2016 nr. 163.
§ 17.Skadeutvalg

Skadeutvalget består av 5 medlemmer. Medlem av skadeutvalget tjenestegjør i tre år.

Utvalget skal føre nødvendig kontroll med de skader selskapene krever fordelt og ta nødvendig initiativ ved store skader hvor flere selskaper og/eller naturskadefondet er involvert i samme skade.

0Endret ved forskrift 10 mai 2001 nr. 478 (i kraft 1 juli 2001).
§ 18.Kontakten med Landbruksdirektoratet

Skadeutvalget forestår den løpende kontakt mellom NP og Landbruksdirektoratet.

Kontaktutvalget mellom NP og Landbruksdirektoratet har til oppgave å behandle saker av felles interesse for partene. Utvalget skal bestå av tre representanter fra hver side. Det skal holdes møte i utvalget hver fjerde måned. For øvrig skal det holdes møte når en av partene krever det for å drøfte en sak av felles interesse.

NP og Landbruksdirektoratet skal gi hverandre de opplysninger som er nødvendige for at den annen part skal kunne utføre sine gjøremål.

Instruksen her trer i kraft 1 januar 1980.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1584 (i kraft 1 jan 2017).