Instruks for Rådet for Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt.

DatoFOR-1982-01-08-8713
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§19
Kunngjort
KorttittelInstruks for Rådet for Ernæringsinst.

Fastsatt ved kgl.res. 8 jan 1982. Ved kgl.res. 19 sep 1997 nr. 1015 er Fiskeridepartementet gitt fullmakt til å endre instruksen.

§ 1.Rådet for Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Fiskeridepartementet for 4 år.

Rådet skal:

1)Drøfte opplegget for instituttets virksomhet og drift og bidra til at dets formål realiseres.
2)Behandle langtidsprogram, instituttets budsjettforslag og stillingsforslag, årsrapport og regnskap.
3)Drøfte instituttets arbeid, herunder dets faglige virksomhet. Bidra til at fiskeriadministrasjonens oppdrag og behov for tjenester gis den nødvendige prioritet.
4)Medvirke til samarbeid med andre institusjoner og bedrifter.
§ 2.Rådet sammensettes slik:

Fiskeridirektøren

1 representant fra ernæringsforskningen

2 representanter for fiskeindustrien

1 representant for instituttets ansatte

1 representant fra Fiskeridepartementet

1 representant fra Norges Fiskeriforskningsråd.

Representanten fra Norges Fiskeriforskningsråd skal være formann.

For instituttets ansatte forutsettes følgende ordning:

Det vitenskapelige personale veksler representasjon med det øvrige personale, slik at en gruppe har representant i rådet hver annen valgperiode og vararepresentant hver annen valgperiode. Innenfor gruppen skal samtlige fast ansatte ha rett til å delta i nominasjonene. Arbeidstakerrepresentanten (og dennes vararepresentant) må være ansatt ved instituttet. Dersom representanten for arbeidstakerne slutter ved instituttet, skal vedkommende tre ut av rådet. Vararepresentanten trer da inn i rådet, og ny vararepresentant oppnevnes etter reglene ovenfor.

§ 3.Rådet skal normalt ha møter 2 ganger i året.

Fiskeridepartementet eller et flertall av medlemmene kan kreve rådsmøter berammet til behandling av spesielle saker. Medlemmene og varamedlemmene skal senest 2 uker før møtet tilstiles en oversikt over de saker som skal behandles og saksdokumentene.

§ 4.Rådet er beslutningsdyktig når formannen og minst 3 medlemmer med stemmerett er til stede. I tilfelle av stemmelikhet, avgjøres saken med lederens stemme.
§ 5.Over rådets forhandlinger føres protokoll som undertegnes av de møtende. Protokollen skal vise de saker som er behandlet og de trufne avgjørelser. Dissenser skal tilføres protokollen. Utskrift av protokollen sendes snarest mulig departementet, medlemmer og varamedlemmer, og for øvrig til de adressater som Fiskeridepartementet bestemmer.
§ 6.Ernæringsinstituttet skal utføre sekretariatfunksjoner for rådet og sørge for at de saker som skal behandles av rådet blir utredet, forberedt og forelagt rådet med forslag til vedtak i rett tid.