Overføring av Ås kommune fra Ytre Follo til Indre Follo sorenskriverembete.

DatoFOR-1986-07-11-1442
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1986 590
Ikrafttredelse01.01.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder for
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§22
Kunngjort
KorttittelOverføring av Ås kommune til Indre Follo

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 11. juli 1986. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.Ås kommune overføres fra Ytre Follo til Indre Follo sorenskriverembete.
2.Indre Follo sorenskriverembete organiseres med en sorenskriver og to herredsdommere.
3.Endringene trer i kraft fra den dag Justisdepartementet bestemmer.