Forskrift om vedtekter for Norsk Romsenter

DatoFOR-1987-07-05-4022
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertIkke kunngjort
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1995-10-13-857
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingsvedtak
Kunngjort
KorttittelVedtekter for Norsk Romsenter

Fastsatt ved kgl.res. 5. juli 1987 i medhold av stortingsvedtak. Fremmet av Industridepartementet.
Endringer: Endret ved vedtak 20 des 1991, 13 okt 1995 nr. 857.

§ 1.Navn og rettslig stilling

Norsk Romsenter er en privat stiftelse opprettet av Industridepartementet i henhold til lov av 23. mai 1980 nr. 11 om stiftelser mm.

§ 2.Sete

Stiftelsens sete er i Oslo.

§ 3.Formål

Stiftelsens formål er, i samsvar med Regjeringens retningslinjer og til gagn for og i samarbeid med næringsliv, forskning, offentlige etater og norske interesser forøvrig, å

1.medvirke til å utvikle, samordne og evaluere norsk romvirksomhet,
2.utarbeide forslag til samordnet langtidsprogram for romvirksomhet i Norge og å fremlegge dette for Industridepartementet,
3.forvalte stiftelsens ressurser og fordele de bevilgede midler fra staten og andre på en effektiv måte,
4.samarbeide med andre lands romrelaterte organisasjoner og medvirke til å samordne norsk romvirksomhet med slik internasjonal virksomhet.
§ 4.1 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kr. 2.000.000.

1Endret 20 des 1991.
§ 5.Styrende organer

Stiftelsen ledes av et styre og en administrativ leder. Styret skal ha et rådgivende organ (Rådet).

§ 6.Stiftelsens styre

Stiftelsens styre skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Styret oppnevnes ved kongelig resolusjon etter innstilling fra Industridepartementet. Innstillingen skal gjøres på fritt grunnlag.

De styremedlemmer som er oppnevnt ved kongelig resolusjon, oppnevnes for en periode på 3 år. Funksjonsperioden starter 1. januar. Ved første gangs oppnevning utløper funksjonsperioden 31. desember I989.

Uttredende styremedlem kan oppnevnes eller velges på ny, dog ikke for mer enn to sammenhengende valgperioder.

Et styremedlem kan i løpet av funksjonsperioden fritas fra sin oppgave av Industridepartementet. Det skal da oppnevnes nytt styremedlem for resten av funksjonsperioden.

Styrets leder og nestleder utpekes ved kongelig resolusjon etter innstilling fra Industridepartementet.

§ 7.Styrets oppgaver

Styret forestår stiftelsens forvaltning. Spesielt tilligger det styret å:

1.utarbeide samlet langtidsprogram for norsk romvirksomhet,
2.utarbeide arbeidsprogram og budsjett for stiftelsen for kommende år og fremlegge dette for Industridepartementet. Deltakelse i større programmer skal forelegges Industridepartementet.
3.be om Rådets uttalelse i årlige budsjettsaker og til langtidsplan før disse fremmes for Industridepartementet, samt etter egen vurdering eller Rådets forespørsel be om dets råd i saker av prinsipiell art,
4.utarbeide og regelmessig revidere retningslinjer for stiftelsens virksomhet, herunder generelle rammebetingelser for lønns- og arbeidsvilkår for alt personale,
5.påse at stiftelsens stab er tilpasset de oppgaver stiftelsen skal utføre, og påse at statlige bevilgninger benyttes optimalt og etter forutsetningene,
6.ansette og avsette administrativ leder,
7.godkjenne regnskaper og årsrapporter for stiftelsen,
8.avgi rapporter, regnskap etc. til eksterne myndigheter, og som er avtalt med andre oppdragsgivere, samt
9.fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer. Godtgjørelsen skal godkjennes av Industridepartementet.
§ 8.Styrets møter

Styrets leder eller den hun/han bemyndiger blant styremedlemmene, innkaller til styremøte. Det skal innkalles til styremøte hvis det forlanges av minst 2 av medlemmene. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene, deriblant lederen eller nestlederen, er til stede. Administrativ leder deltar i styremøtene uten stemmerett.

Styrets leder, eventuelt nestleder, leder styremøtene.

Styrets beslutninger fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Det skal føres protokoll over møtene.

Industridepartementet skal løpende få tilsendt styrets saksdokumenter.

§ 9.Rådet

Rådet skal uttale seg til Styret om årlige budsjettsaker og om langtidsplan. Rådet kan i tillegg be Styret om å få seg forelagt saker av prinsipiell art for uttalelse dersom et flertall i utvalget ønsker det.

Rådet skal bestå av 12 medlemmer og oppnevnes av Industridepartementet etter samråd med berørte departementer etter følgende modell:

-1 medlem etter felles forslag fra Det norske meteorologiske Institutt og Statens kartverk,
-1 medlem etter forslag fra Televerket,
-1 medlem etter forslag fra Kystdirektoratet,
-1 medlem etter felles forslag fra Redningstjenesten og Kystvakten,
-1 medlem etter forslag fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF),
-1 medlem etter forslag fra Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF),
-1 medlem etter felles forslag fra Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) og Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd (NLVF).
-1 medlem etter forslag fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI),
-1 medlem etter forslag fra Norges Industriforbund,
-1 medlem etter forslag fra Norsk Industriforum for romrelatert virksomhet (NIFRO),
-1 medlem etter forslag fra Landsorganisasjonen (LO),
-1 medlem etter forslag fra Utenriksdepartementet.

Medlemmene oppnevnes for en periode på 3 år. Funksjonsperioden starter 1. januar. Etter første gangs oppnevning utløper funksjonsperioden 31. desember 1990. Uttredende medlemmer kan oppnevnes på ny.

Et medlem kan i løpet av funksjonsperioden fritas fra sin oppgave av den institusjon som har foreslått han/henne. Det skal da oppnevnes et nytt medlem for resten av funksjonsperioden.

Rådets leder og nestleder oppnevnes av Industridepartementet.

Rådet innkalles av lederen. Rådet skal innkalles når minst 5 medlemmer ønsker det.

Rådets møter ledes av lederen, eller den hun/han bemyndiger.

Det skal føres protokoll over møtene.

§ 10.Forpliktelse av stiftelsen

Stiftelsens signatur tegnes av styrets leder eller nestleder sammen med et styremedlem.

Styret kan meddeles prokura.

§ 11.Administrativ leder

Administrativ leder har den daglige ledelse av stiftelsen.

§ 12.Revisor

Stiftelsen skal revideres av Riksrevisjonen.

0Endret ved forskrift 13 okt 1995 nr. 857.
§ 13.Riksrevisjonens kontroll av statsmidler

Riksrevisjonen skal ha adgang til å kontrollere at bevilgede statsmidler nyttes etter forutsetningene. Den har rett til å kreve alle opplysninger som finnes påkrevd for denne kontroll og kan selv foreta undersøkelser hos stiftelsen.

§ 14.Endring av vedtektene

Endringer i disse vedtektene kan vedtas foreslått av styret når minst 4 av styremedlemmene i to påfølgende styremøter sammenkalt med minst 3 måneders mellomrom ønsker det. Såfremt ikke alle styremedlemmene er til stede, må forslag til vedtektsendring ha vært gjengitt på innkallingen til styremøtet.

Rådets uttalelse må innhentes i slike saker og vedlegges styrets beslutning. Forslag til vedtektsendringer forelegges Industridepartementet.

Vedtektsendring bør godkjennes ved kongelig resolusjon.

§ 15.Opphør

Stiftelsens virksomhet kan bare opphøre etter beslutning av styret når minst 4 av styremedlemmene i to påfølgende styremøter sammenkalt med minst 3 måneders mellomrom ønsker det. Stiftelsens midler skal i tilfelle anvendes slik Industridepartementet beslutter.

Rådets uttalelse må innhentes og vedlegges styrets beslutning.

Styrets vedtak etter første ledd er ikke gyldig før godkjennelse er gitt ved kongelig resolusjon.

§ 16.1 For vedtak i Norsk Romsenter gjelder ikke forvaltningslovens regler for grunngivingsplikt og vedtaket kan ikke påklages. For tjenestemannssaker gjelder likevel forvaltningsloven og regler gitt i medhold av denne.
1Tilføyd 20 des 1991.