Sammenslåing av Trondheim byfogdembete og Trondheim byskriverembete. 

DatoFOR-1988-12-09-1007
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1988 835
Ikrafttredelse01.01.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelL13.08.1915 nr. 5 § 20 jf. § 22
Kunngjort
KorttittelFors. om Trondheim byfogd/byskriverembete

Fastsatt ved kgl.res. av 9. desember 1988 med hjemmel i domstolloven § 20 jfr. § 22. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.Trondheim byfogdembete og Trondheim byskriverembete slås sammen til ett embete.
2.Det nye embetet betegnes Trondheim byfogdembete, og organiseres med en førstebyfogd og en byfogd.
3.Sammenslåingen trer i kraft fra 1. januar 1989.