Sammenslåing av Sarpsborg og Tune sorenskriverembete. 

DatoFOR-1988-12-09-1008
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1988 836
Ikrafttredelse01.01.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§22
Kunngjort
KorttittelForsk. om Sarpsborg/Tune sorenskriveremb.

Fastsatt ved kgl.res. av 9. desember 1988 med hjemmel i domstolloven § 22. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.Sarpsborg sorenskriverembete og Tune sorenskriverembete slås sammen til ett embete.
2.Det nye embetet betegnes Sarpsborg byrett, og organiseres med en byrettsjustitiarius og to byrettsdommere.
3.Sammenslåingen trer i kraft fra 1. januar 1989.