Embetsregulering - sammenslåing av Oslo byfogdembeter avd. I og avd. II.

DatoFOR-1989-04-14-221
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1989 230
Ikrafttredelse01.05.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelL13.08.1915 nr. 5 § 20 jf. § 22
Kunngjort
KorttittelForskrift om sammenslåing av Oslo byfogdembeter

Fastsatt ved kgl.res. av 14. april 1989. Fremmet av Justis- og politidepartementet med hjemmel i domstolloven § 20 jfr. § 22.

1.Oslo byfogdembete avdeling I og Oslo byfogdembete avdeling II slås sammen til ett embete.
2.Det nye embetet betegnes Oslo byfogdembete, og organiseres med en førstebyfogd, 2 byfogder og en assisterende byfogd.
3.Sammenslåingen trer i kraft fra 1. mai 1989.