Forskrift om sammenslåing av Strømmen og Nedre Romerike sorenskriverembeter.

DatoFOR-1989-08-11-800
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1989 757
Ikrafttredelse01.01.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelL13.08.1915 nr. 5 § 20 jf. § 22
Kunngjort
KorttittelForskrift om sammenslåing av sorenskriverembeter

Fastsatt ved kgl.res. av 11. august 1989. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Med hjemmel i domstolloven § 20 jf § 22 bestemmes:

1.Strømmen sorenskriverembete og Nedre Romerike sorenskriverembete slås sammen til ett embete.
2.Det nye embetet betegnes Romerike herredsrett, og organiseres med en herredsrettsjustitiarius, 4 herredsrettsdommere og 2 dommerfullmektiger.
3.Sammenslåingen trer i kraft fra den tid Justisdepartementet bestemmer.