Embetsregulering - sammenslåing av Tromsø byrett og Lyngen sorenskriverembete til Nord-Troms herredsrett.

DatoFOR-1990-06-15-464
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1990 506
Ikrafttredelse01.07.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelL13.08.1915 nr. 5 § 20 jf § 22, LOV-1915-08-13-5-§86a
Kunngjort
KorttittelForskrift om Nord-Troms herredsrett

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 15. juni 1990. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Med hjemmel i domstolsloven av 13. august 1915 nr. 5 § 20 jfr. §§ 22 og 86 a bestemmes:

I.Tromsø byrett og Lyngen sorenskriverembete slås sammen til ett embete. Sammenslåingen trer ikraft fra 1. juli 1990.
II.Det nye embete betegnes Nord-Troms herredsrett, og organiseres med en justitiarius og fem herredsrettsdommere.
III.Rettskretsen for Nord-Troms herredsrett består av tre loddtrekningskretser, hvorav kommunene Tromsø og Karsøy utgjør en loddtrekningskrets, mens kommunene Balsfjord, Storfjord og Lyngen utgjør den andre og kommunene Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord utgjør den tredje.
IV.Tromsø byrett og Lyngen sorenskriverembete nedlegges.