Instruks om adgang til delegering fra namsretten til namsmannen, lensmann, underfogd m.v. Oppheving av kgl.res. 6. mai 1927 gitt i medhold av lov om domstolene del II, 4 a og b.

DatoFOR-1990-06-29-486
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1990 563
Ikrafttredelse29.06.1990
Sist endretFOR-1992-12-04-894
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§20
Kunngjort
KorttittelInstruks om delegering fra namsretten

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 29. juni 1990. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Endret 4. desember 1992 nr. 894. 

1)Kgl.res. 6. mai 1927 gitt i medhold av lov om domstolene av 13. august 1915 § 20, del II punkt 4 a og b oppheves.
2)Det gis instruks om adgang til delegering fra namsretten til namsmannen, lensmann, underfogd m.v.
§ 1.1 Der hvor namsretten utfører de forretninger som etter loven hører under namsmannen, kan disse forretninger foretas ved fullmektig som namsretten antar.
1Forskriften ble opphevet av forskrift 4. desember 1992 nr. 894. Instruksen gjelder likevel fortsatt for saker som skal behandles etter lov 13 august 1915 nr 7 om tvangsfullbyrdelse.
§ 2.1 Når namsretten har tatt til følge en auksjonsbegjæring over fast eiendom utenfor lensmannsdistrikt, kan den i enkelttilfelle overdra til en fullmektig ved namsretten å forberede og styre auksjonsmøtet. Alminnelig fullmakt kan også gis. Spørsmålet om stadfestelse avgjøres i alle tilfelle av namsretten.
1Forskriften ble opphevet av forskrift 4. desember 1992 nr. 894. Instruksen gjelder likevel fortsatt for saker som skal behandles etter lov 13 august 1915 nr 7 om tvangsfullbyrdelse.
§ 3.1 En lensmann eller underfogd kan under sitt tilsyn og ansvar la sine ansatte utføre namsmannsforretninger bortsett fra å styre auksjonsmøte ved tvangsauksjon over fast eiendom. Skal en ansatt kunne forberede og styre auksjonsmøter ved tvangsauksjon over fast eiendom, må bemyndigelse til dette være gitt av namsretten etter forslag fra vedkommende namsmann.
1Forskriften ble opphevet av forskrift 4. desember 1992 nr. 894. Instruksen gjelder likevel fortsatt for saker som skal behandles etter lov 13 august 1915 nr 7 om tvangsfullbyrdelse.
§ 4.1 Endringene trer i kraft straks.
1Forskriften ble opphevet av forskrift 4. desember 1992 nr. 894. Instruksen gjelder likevel fortsatt for saker som skal behandles etter lov 13 august 1915 nr 7 om tvangsfullbyrdelse.