Sammenslåing av Nordmøre og Kristiansund sorenskriverembeter og inndeling i loddtrekningskretser.

DatoFOR-1990-12-21-1029
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1990 1123
Ikrafttredelse01.01.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelL13.08.1915 nr. 5 § 20 jf. § 22, LOV-1915-08-13-5-§86a
Kunngjort
KorttittelSammenslåing til Nordmøre herredsrett

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 21. desember 1990. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Med hjemmel i domstolsloven av 13. august 1915 nr. 5 § 20 jfr. §§ 22 og 86 a bestemmes:

I.Nordmøre og Kristiansund sorenskriverembeter slås sammen til ett embete. Sammenslåingen trer ikraft fra 1. januar 1991.
II.Det nye embete betegnes Nordmøre herredsrett, og organiseres med en sorenskriver, to herredsrettsdommere, 1,5 dommerfullmektiger.
III.Rettskretsen for Nordmøre herredsrett består av to loddtrekningskretser, hvorav kommunene Kristiansund, Frei, Averøy, Eide, Tingvoll, Smøla, Tusna, Gjemnes og Aure utgjøre en loddtrekningskrets, og kommunene Sunndal, Surnadal, Halsa og Rindal utgjør den andre loddtrekningskretsen. Den nye inndelingen vil gjelde fra det tidspunkt Justisdepartementet bestemmer.
IV.Nordmøre og Kristiansund sorenskriverembeter nedlegges.