Sammenslåing av Lier, Røyken og Hurum sorenskriverembete og Drammen byrett og inndeling i loddtrekningskretser.

DatoFOR-1990-12-21-1030
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1990 1223
Ikrafttredelse01.01.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelL13.08.1915 nr. 5 § 20 jf. § 22, LOV-1915-08-13-5-§86a
Kunngjort
KorttittelSammenslåing til Drammen herredsrett

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 21. desember 1990. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Med hjemmel i domstolsloven av 13. august 1915 nr. 5 § 20 jfr. §§ 22 og 86 a bestemmes:

I.Drammen byrett og Lier, Røyken og Hurum sorenskriverembete slås sammen til ett embete. Sammenslåingen trer ikraft fra 1. januar 1991.
II.Det nye embetet betegnes Drammen byrett, og organiseres med en justitiarius, seks byrettsdommere, 2 dommerfullmektiger.
III.Rettskretsen for Drammen herredsrett består av to loddtrekningskretser, hvorav Drammen kommune utgjør den ene, og kommunene Lier, Røyken og Hurum utgjør den andre.
IV.Lier, Røyken og Hurum sorenskriverembete nedlegges.