Sammenslåing av Narvik og Ofoten sorenskriverembeter. Fastsetting av loddtrekningskretser.

DatoFOR-1991-04-26-284
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1991 229
Ikrafttredelse01.05.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelL13.08.1915 nr. 5 § 20 jf. § 22, LOV-1915-08-13-5-§86a
Kunngjort
KorttittelFors. om sorenskr.embeter og loddtrekn.kretser

Fastsatt ved kgl.res. av 26. april 1991. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Med hjemmel i domstolsloven av 13. august 1915 nr. 5 § 20 jfr. §§ 22 og 86a bestemmes:

I.Narvik og Ofoten sorenskriverembeter slås sammen til ett embete. Sammenslåingen trer ikraft fra 1. mai 1991.
II.Det nye embetet betegnes Ofoten herredsrett, og organiseres med en sorenskriver og to herredsrettsdommere.
III.Rettskretsen for Ofoten herredsrett består av tre loddtrekningskretser, hvorav kommunene Salangen, Lavangen og Gratangen utgjør den første, og kommunene Narvik, Evenes, Ballangen, Lødingen og Tjelsund den andre og kommunene Hamarøy og Tysfjord den tredje. Den nye kretsinndelingen vil gjelde fra det tidspunkt Justisdepartementet bestemmer.
IV.Narvik og Ofoten sorenskriverembeter nedlegges.