Sammenslåing av Nord-Hedmark sorenskriverembete og Sør-Hedmark sorenskriverembete.

DatoFOR-1991-12-20-834
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1991 968
Ikrafttredelse01.01.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelL13.08.1915 nr. 5 § 20 jf. § 22, LOV-1915-08-13-5-§86a
Kunngjort
KorttittelSammenslåing av Hedemark sorenskriverembeter

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 20. desember 1991. Med hjemmel i domstolloven av 13. august 1915 nr. 5 § 20 jfr. §§ 22 og 86 a bestemmes.

I.Nord-Hedmark og Sør-Hedmark sorenskriverembeter slås sammen til ett embete. Sammenslåingen trer i kraft fra 1. januar 1992.
II.Det nye embetet betegnes Hedmarken sorenskriverembete, og organiseres med en sorenskriver ved kollegial domstol, 3 herredsrettsdommere, 1,5 dommerfullmektig og 13 kontorstillinger.
III.Domssognet for Hedmarken sorenskriverembete vil utgjøre en loddtrekningskrets. Den nye inndelingen vil gjelde fra det tidspunktet Justis- og politidepartementet bestemmer.
IV.Nord-Hedmark og Sør-Hedmark sorenskriverembeter nedlegges.