Sammenslåing av Bodø og Salten sorenskriverembeter.

DatoFOR-1992-11-27-869
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1992 1205
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§20, LOV-1915-08-13-5-§22, LOV-1915-08-13-5-§86a
Kunngjort
KorttittelSammenslåing av Bodø og Salten sorenskrivemb.

Fastsatt ved kgl.res. 27. november 1992 med hjemmel i domstolloven av 13. august 1915 nr. 5 § 20, jfr. § 22 og § 86 a. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Bodø og Salten sorenskriverembeter slås sammen til ett embete i 1993. Det nye embetet betegnes Salten sorenskriverembete. Sammenslåingen trer i kraft fra den dato Justisdepartementet bestemmer.